Yuno - tvoja šola
Matematika
V 4. razredu je na portalu YUNO pri predmetu matematika vsebine pripravila gospa Alja Vintar, profesorica razrednega pouka.
Ogled demo lekcije
39 video razlag 40 zapiskov 40 vaj 40 rešitev
Predmet matematika je razdeljen na 2 vsebinska sklopa:
 • Geometrija in merjenje

 • Aritmetika in algebra

Na voljo je 40 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo matematike v 4. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Aritmetika in algebra
 • Masa

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati merske enote za maso in pretvarjanje.

 • Čas

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati merske enote za čas in pretvarjanje.

 • Ulomki: Računanje z ulomki 2. del

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati ulomke in računanje dela celote.

 • Pisno množenje in deljenje števil do 1000

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati množenje v množici števil do 1000.

 • Ulomki: Računanje z ulomki 1. del

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati ulomke in računanje dela celote.

 • Branje in zapisovanje števil do 10000

  V tej lekciji ti pojasnim kako razlikovati desetiške enote, šteti, brati in zapisovati števila do 10 000.

 • Soda in liha števila

  PV tej lekciji ti predstavim kako prepoznaš sodo in liho število.

 • Prostornina

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati merske enote za prostornino in kako se jih pretvarja.

 • Ulomki: Računanje dela celote

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati ulomke in računanje dela celote.

 • Dolžina

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati merske enote za dolžino in pretvarjanje.

 • Pisno deljenje z ostankom

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati iskanje deliteljev števila ter pisno deljenje z enomestnim številom (do 100).

 • Pisno seštevanje in odštevanje do 1000

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati pisno seštevanje in odštevanje.

 • Neenačbe v množici naravnih števil do 20

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati reševanje neenačb.

 • Pisno deljenje brez ostanka

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati pisno deljenje z enomestnim številom.

 • Enačbe v množici naravnih števil do 20

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati reševanje enačb.

 • Denar

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati merske enote za denar.

 • Množice

  V tej lekciji ti predstavim kaj so množice in kaj njihove podmnožice.

 • Reševanje matematičnih problemov

  V tej lekciji ti pomagam prepoznati in uporabiti ustrezno strategijo reševanja matematičnih problemov.

 • Številski poltrak in zapis števil z besedami

  V tej lekciji ti predstavim, pomagam razumeti in obvladati številsko premico ter, kako zapisati števila z besedo.

 • Zaokroževanje

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati zaokroževanje števil.

 • Računanje vrednosti številskega izraza

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti ter obvladati računanje številskih izrazov po pravilu reševanja vrstnega reda računanja številskih izrazov (brez oklepajev in z oklepaji).

Geometrija in merjenje
 • Medsebojna lega premic - pravokotnice

  V tej lekciji te naučim prepoznati in načrtovati pravokotne premice.

 • Liki in telesa

  V tej lekciji ti predstavim like in telesa in ti pomagam razumeti razliko med njimi.

 • Geometrija - načrtovanje, označevanje z matematičnimi simboli

  V tej lekciji načrtuješ ravne črte, jih poimenuješ. Ločiš me daljico, poltrakom in premico.

 • Medsebojna lega premic - vzporednice

  V tej lekciji te naučim prepoznati in načrtovati vzporedne premice.

 • Geometrija - načrtovanje, premica, daljica, poltrak

  V tej lekciji ti predstavim osnovne geometrijske elemente in pomagam prepoznati in načrtovati daljice, premice in poltrake.

 • Geometrija - skladne daljice

  V tem lekciji ti predstavim kako prepoznati in načrtovati skladne daljice.

 • Geometrija - dolžina daljic

  V tej lekciji ti predstavim, kako načrtuješ daljice določenih dolžin.

 • Krog in krožnica

  V tej lekciji te naučim prepoznati pojme središče kroga, polmer, krožnica, krog in razlikovati med njimi.

 • Kvadrat in pravokotnik

  V tej lekciji te naučim prepoznati in opisati geometrijska lika kvadrat in pravokotnik.

 • Geometrija - presečišče premic, sečnici

  V tem lekciji ti predstavim kaj je presečišče premic, kako ga načrtujemo ter kaj sta sečnici.


 • Kocka in kvader

  V tej lekciji ti predstavim geometrijski telesi kocko in kvader ter njune lastnosti.

 • Medsebojna lega premic - sečnice

  V tej lekciji te naučim prepoznati in risati premice, ki se sekajo v točki, ki ji rečemo presečišče.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Alja Vintar, profesorica razrednega pouka.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
4. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 4. razred

4. razred
Slovenščina
SLO
4. razred
Družba
DRU
4. razred
Naravoslovje in tehnika
NIT
4. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
4. razred
Športna vzgoja
ŠPO
4. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh