Yuno - tvoja šola
Matematika
V 7. razredu je na portalu YUNO pri predmetu matematika vsebine pripravila gospa Viktorija Capuder, profesorica matematike in fizike.
Ogled demo lekcije
59 video razlag 57 zapiskov 57 vaj 59 rešitev
Predmet matematika je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Statistika

 • Aritmetika in algebra

 • Geometrija in merjenje

Na voljo je 59 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo matematike v 7. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Aritmetika in algebra
 • Primerjanje in urejanje ulomkov po velikosti

  Do danes smo spoznali razširjanje in krajšanje ulomkov. Zdaj, ko smo to znanje utrdili, je čas, da se jih naučimo razvrščati tudi po velikosti. Vse to ti predstavim v tej lekciji.

 • Računanje odstotkov, celote in dela celote

  V tej lekciji se posvetimo računanju z odstotki. Naučimo se računanja celote in dela celota.

 • Ulomki kot decimalna števila

  V tokratni lekciji ti predstavim, kako delujejo ulomki kot decimalna števila.

 • Besedilne naloge - 1. del

  V tej lekciji ti predstavim, kako rešujemo besedilne naloge z uporabo znanja o skupnih deliteljih.

 • Besedilne naloge - 2. del
  V te lekciji ti predstavim kako rešujemo besedilne naloge z uporabo znanja o skupnih večkratnikih.
 • Razširjanje ulomkov in razširjanje ulomkov na skupni imenovalec

  V tej lekciji ti predstavim, kako razširjamo ulomke in kako jih razširiti na skupne imenovalce.

 • Praštevila in sestavljena števila
  V tokratni lekciji bomo spoznali delitev števil na praštevila in sestavljena števila. Opisali bomo lastnosti praštevil in sestavljenih števil. Naučili se bomo poljubno število razcepiti na prafaktorje, torej praštevila.
 • Upodobitev ulomkov na številski premici - enaki imenovalci

  V tokratni lekciji ti predstavim, kako ulomke z enakimi imenovalci upodobimo na številski premici.

 • Upodobitev ulomkov na številski premici - različni imenovalci

  V tej lekciji ti predstavim, kako na številski premici ponazoriti ulomke z različnimi imenovalci.

 • Računanje celote in računanje dela celote

  V tej lekciji ti predstavim, kako izračunati koliko znaša celota, ko imamo podan ulomek in del koliko znaša. Naučim te tudi računati del celote, ko imamo podano celoto in njen del, zapisan z ulomkom.

 • Naravna števila - zaokroževanje, večkratnik, delitelj
  V tej lekciji bomo ponovili zaokroževanje naravnih števil, pojma večkratnik in delitelj števila ter njihove lastnosti uporabili v besednih zvezah.
 • Krajšanje ulomkov

   V tej lekciji ti predstavim, kako krajšamo ulomke.

 • Enačba in njena rešitev

  V tej lekciji si bomo pogledali nove oblike izrazov in sicer enačbe, to so izrazi, v katerih je potrebno poiskati vrednost neznanke.

 • Neenačba in množica rešitev

  Poleg enačb, ko ima neznanka točno določeno vrednost, ti v tej lekciji predstavim še iskanje vrednost oziroma množico rešitev v neenačbah. 

 • Številski izrazi

  Ulomke smo že dobro spoznali in skupaj naučili potek reševanja računskih operacij. V tej lekciji bomo znanje združili in ga uporabili pri reševanju številskih izrazov.

 • Ponazoritev ulomkov

  S to lekcijo začenjamo novo poglavje matematike - ulomke. Predstavim ti ponazoritev ulomkov, da si lažje predstavljaš, kakšna števila so ulomki.

 • Ulomki kot količniki

  V tokratni lekciji ti predstavim, kako delujejo ulomki kot količniki.

 • Zapis ulomka s celim delom

  V tej lekciji bomo znanje o krajšanju ulomka poglobili z znanjem, kako ulomek zapišemo s celim delom in ga na koncu še okrajšamo. • Seštevanje in odštevanje ulomkov z enakimi imenovalci

  V tej lekciji ti predstavim seštevanje in odštevanje ulomkov z enakimi imenovalci.

 • Množenje ulomka z naravnim številom in množenje ulomka z ulomkom

  V tej lekciji ti predstavim, kako množimo ulomke.

 • Deljenje ulomka z naravnim številom in z ulomkom

  V tej lekciji ti predstavim deljenje ulomka z naravnim številom.

 • Deljenje ulomka z ulomkom

  V tokratni lekciji ti predstavim deljenje ulomka z ulomkom.

 • Seštevanje in odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci

  Ulomke smo že dobro spoznali, prav tako se že naučili seštevanja in odštevanja z enakimi imenovalci. Tokrat pa bomo pogledali potek seštevanja in odštevanja ulomkov z različnimi imenovalci. 

 • Odstotki in promili

  V tej lekciji se posvetimo novemu poglavju. Pogledamo si kaj so odstotki in kaj so promili. Naučimo se kako odstotke in promile prikazati. Primerjamo kateri delež predstavlja večji del. Naučimo se zapisati delež v procentih in prikazati zajeti delež.

 • Naravna števila - pravila za deljivost

  V tej lekciji bomo ponovili, kaj so naravna števila ter obnovili znanje pravil za deljivost s števili 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 in 10n, ko je n = 1, 2 ali 3. Osvežili bomo znanje pojmov večkratnik in delitelj števila.

 • Skupni delitelj in največji skupni delitelj

  V tej lekciji ti predstavim, kako poiskati skupne delitelje dveh ali več števil. Pomagam ti razumeti, kako določiš največji skupni delitelj dveh ali več števil s pomočjo razcepa na prafaktorje. Pokažem ti tudi, kdaj sta si dve števili tuji med seboj.

 • Izrazi s spremenljivkami

  V tej lekciji ti predstavim, kako rešujemo izraze s črkovnimi oznakami.


 • Skupni večkratnik in najmanjši skupni večkratnik

  V tej lekciji ti predstavim, kako poiskati skupne večkratnike dveh ali več števil. Določali bomo najmanjše skupne večkratnike dveh ali več števil s pomočjo razcepa na prafaktorje.

Statistika
 • Prikaz podatkov

  V tokratni lekciji spoznamo različne načine predstavitve podatkov. Naučimo se branja iz razpredelnic, točkovnega diagrama, stolpčnega diagrama in tortnega diagrama. Primerjamo isto obdelavo podatkov v različnih diagramih.

 • Aritmetična sredina

  V tokratni lekciji se posvetimo aritmetični sredini. Naučimo se kaj je aritmetična sredina in kdaj je računamo.

 • Koordinatna mreža

  S tokratno lekcijo pričenjamo uvod v novo poglavje, kjer se bomo posvetili obdelavi podatkov. V tokratni lekciji spoznamo osnovo za obdelavo/prikaz podatkov in sicer koordinatno mrežo.

 • Drevesni diagram

  V tokratni lekciji se naučimo, kaj je drevesni diagram in kako lahko izbiro danih podatkov prikažemo kot drevesni diagram.

 • Empirična preiskava

  V tokratni lekciji si pogledamo potek izdelave in primer empirične preiskave.

 • Odvisnost količin

  V tokratni lekciji si pogledamo kako lahko grafično in z razpredelnico prikažemo medsebojno odvisnost količin.

Geometrija in merjenje
 • Višine trikotnika in višinska točka

  V lekciji se bomo naučili kaj je višina v trikotniku in kako jo narisati. Pogledali si bomo kje ležijo višinske točke glede na lastnosti trikotnika.

 • Obseg in ploščina trapeza

  V tokratni lekciji si pogledamo kako izračunamo obseg in ploščino trapeza. Naučimo se kateri so tisti podatki, ki jih potrebujemo za izračun omenjenih količin.

 • Obseg in ploščina štirikotnikov s pravokotnima diagonalama

  V tokratni lekciji si pogledamo različne štirikotnike s skupno lastnostjo in sicer pravokotne diagonale. Pogledamo si kako se izračuna obseg in ploščino štirikotnikov s pravokotnima diagonalama.

 • Orientacija

  S tokratno lekcijo pričenjamo novo poglavje. Ukvarjali se bomo s področjem geometrije in sicer bolj natančno z orientacijo premic in likov.

 • Obseg in ploščina trikotnikov

  Tokratno poglavje ponovi vrste trikotnikov ločene glede na velikost kotov in dolžine stranic. Spoznamo splošen obrazec za izračun obsega trikotnika in ploščine trikotnika. Pogledamo si tudi posebne trikotnike, katerim lahko obrazec za izračun ploščine priredimo/poenostavimo.

 • Paralelogram

  V tokratni lekciji si pogledamo štirikotnik paralelogram. Naučimo se elemente paralelogram in njihovo poimenovanje.

 • Težiščnice trikotnika in težišče trikotnika

  Lekcija nam predstavi kaj so težiščnice in kako se jih nariše. Spoznamo točko težišče trikotnika in naučimo se ga določiti.

 • Simetrala daljice

  Tokrat si v lekciji pogledamo kako določimo razpolovišče oziroma simetralo daljice. Določili bomo simetralo daljice s pomočjo osnovnega geometrijskega orodja.

 • Koti z vzporednimi kraki

  Lekcija govori o odnosih med koti. Pogledamo si kote z vzporednimi kraki, kako imenujemo kote glede na lego pri vzporednih krakih.. Naučimo se definicij sovršnih kotov in sokotov.

 • Trikotniki - lastnosti in poimenovanje

  Tokratno poglavje vsebuje lekcije o trikotnikih. Ta lekcija se posveti opisu in lastnostim trikotnikov. Pogledamo si, kako trikotnike delimo glede na lastnosti in kako jih poimenujemo. Predstavimo trikotniško pravilo.

 • Simetrala kota

  Tokrat si v lekciji pogledamo kako določimo razpolovišče oziroma simetralo kota. Določili bomo simetralo kota s pomočjo osnovnega geometrijskega orodja.

 • Štirikotniki in njihove lastnosti

  V tokratni lekciji si pogledamo štirikotnike. Naučimo se označevanja elementov štirikotnikov in poimenovanja. Pogledamo si kako delimo štirikotnike in kakšne lastnosti imajo.

 • Zrcaljenje čez točko

  V tokratni lekciji se posvetimo novemu pojmu. Pogledali si bomo zrcaljenje čez točko. Naučili se bomo po kakšnem postopku zrcalimo geometrijske elemente čez točko in kakšne lastnosti se ohranjajo ob zrcaljenju. • Koti trikotnika

  Trikotnike in njegove lastnosti poznamo. V tokratni lekciji se posvetimo kotom v trikotniku. Pogledamo si kakšne lastnosti imajo in kako so odvisni ter povezani med seboj velikosti notranjih in zunanjih kotov.

 • Deltoid

  V tokratni lekciji si pogledamo štirikotnik deltoid. Pravimo mu lahko, da ima obliko zmaja. Naučimo se elemente deltoida in njihovo poimenovanje. Pogledali si bomo tudi lepe in zanimive lastnosti deltoida.

 • Načrtovanje trikotnikov – SSK, KSK

  V tokratni lekciji si pogledamo pogoje za skladnost trikotnikov in naučimo načrtovanja trikotnikov, kadar imamo podatke za dve stranici in kot nasproti daljše stranice ter dva kota in njuno skupno stranico.

 • Trapez

  V tokratni lekciji si pogledamo štirikotnik trapez. Naučimo se elemente trapeza in njihovo poimenovanje.

 • Simetrale stranic in središče očrtane krožnice

  V lekciji ponovimo kako naredimo simetralo daljice. Naučimo se kje je lega očrtane krožnice trikotniku in naučimo se  trikotniku očrtati krožnico.

 • Simetrale kotov in središče včrtane krožnice

  V lekciji ponovimo kako naredimo simetralo kota. Naučimo se kje je lega včrtane krožnice trikotniku in naučimo se  trikotniku včrtati krožnico.

 • Zrcaljenje čez premico

  V tokratni lekciji se posvetimo novemu pojmu. Pogledali si bomo zrcaljenje čez premico. Naučili se bomo po kakšnem postopku zrcalimo geometrijske elemente čez premico in kakšne lastnosti se ohranjajo ob zrcaljenju.

 • Obseg in ploščina paralelograma

  V tokratni lekciji si pogledamo paralelogram. Posvetimo se računanju obsega paralelograma in računanju njegove ploščine.

 • Preslikave v ravnini in vzorci

  V tokratni lekciji se posvetimo preslikavam v ravnini. Spoznali bomo dve vrsti preslikav v ravnini in sicer zasuk in vzporedni premik. Opredelili bomo tudi pojem vzorci. 

 • Načrtovanje kotov s šestilom

  V tokratni lekciji se posvetimo načrtovanju kotov. Za načrtovanje kotov bomo uporabljali le osnovno geometrijsko orodje in sicer šestilo ter ravnilo. Naučili se bomo risati kote s povečevanjem in razpolavljanjem.

 • Večkotniki - obseg in ploščina

   V tokratni lekciji si pogledamo večkotnike. Posvetili se bomo obrazcu za računanje obsega večkotnika in ploščini večkotnika. Naučili se bomo, kako večkotnik razdeliti, da lahko izračunamo njegovo ploščino. 

 • Načrtovanje trikotnikov SSS, SKS

  V tokratni lekciji si pogledamo pogoje za skladnost trikotnikov in naučimo načrtovanja trikotnikov, kadar imamo podatke za vse tri stranice ali dve stranici in vmesni kot.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Viktorija Capuder, profesorica matematike in fizike.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
7. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 7. razred

7. razred
Geografija
GEO
7. razred
Slovenščina
SLO
7. razred
Naravoslovje
NAR
7. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DDE
7. razred
7. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
7. razred
Športna vzgoja
ŠPO
7. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh