Yuno - tvoja šola
Slovenščina

V 7. razredu je na portalu YUNO pri predmetu slovenščina vsebine pripravila gospa Tinkara Loverčič, profesorica slovenščine.

Ogled demo lekcije
56 video razlag 58 zapiskov 58 vaj 58 rešitev
Predmet slovenščina je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Jezik

 • Slovnica

 • Književnost

Na voljo je 58 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo slovenščine v 7. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Jezik
 • Pokrajinski jezik in narečja
  V tej lekciji ti predstavim pokrajinski pogovorni jezik in narečje. Pomagam ti razumeti, kaj je pokrajinski pogovorni jezik in kaj je narečje.
 • Javno in zasebno pismo
  V tej lekciji ti predstavim, kako se napišeta javno in zasebno pismo.
 • Tehnika pisanja spisa
  Pomagam ti razumeti, kako napišeš spis in katera pravila moraš pri pisanju spisa upoštevati.
 • Definicija in seznam
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je definicija in kaj je seznam.
 • Javno in zasebno besedilo
  V tej lekciji ti predstavim javno in zasebno besedilo.
 • Novica
  Pomagam ti razumeti, kaj je novica in kako se jo napiše.
 • Vabilo
  V tej lekciji ti predstavim vabilo. Pomagam ti razumeti, kaj je vabilo, kako se ga napiše in katere vrste vabil poznamo.
 • Opis življenja v neki državi
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je in kako se napiše opis življenja v neki državi.
 • Opis države
  V tej lekciji ti predstavim kaj je in kako se napiše opis države.
 • Govorni nastop
  V tej lekciji ti predstavim pravila nastopanja. Pomagam ti razumeti, kako se pripraviš na nastop in katera pravila moraš med nastopanjem upoštevati.
 • Tehnika pisanja obnove
  V tej lekciji ti predstavim tehniko pisanja obnove. Pomagam ti razumeti, kako napišeš obnovo in katera pravila moraš pri pisanju upoštevati.
 • Uradno in neuradno besedilo
  Pomagam ti razumeti, kaj je uradno in kaj je neuradno besedilo.
 • Poročilo
  V tej lekciji ti predstavim poročilo. Pomagam ti razumeti, kaj je poročilo in kako se ga napiše.
 • Opis življenja osebe
  V tej lekciji ti predstavim kaj je in kako se napiše opis življenja osebe.
 • Izpis ključnih podatkov besedila
  V tej lekciji ti predstavim tehniko izpisovanja ključnih podatkov iz besedila.
 • Obvestilo
  Pomagam ti razumeti, kaj je obvestilo, iz česa je sestavljeno in kako ga prepoznaš. Spoznaš tudi, da so obvestila lahko uradna ali neuradna, javna ali zasebna.
 • Zborni in splošnopogovorni jezik

  V tej lekciji ti pomagam razumeti, kaj je zborni in kaj splošnopogovorni jezik.

Književnost
 • Delitev književnih besedil
  V tej lekciji ti predstavim delitev književnih besedil.
 • Značilnosti ljudskega slovstva
  V tej lekciji ti predstavim značilnosti ljudskega slovstva.
 • Ljudska pesem
  V tej lekciji ti predstavim značilnosti ljudske pesmi na primeru pesmi Pegam in Lambergar ter Gor čez Izaro.
 • Dramatika

  Pomagam ti razumeti, katera besedila uvrščamo med dramatiko, kaj je za njih značilno.

 • Radijska igra

  V tej lekciji ti predstavim radijsko igro. 


  PRISLUHNI: Vinko Möderndorfer: Kot v filmu


Slovnica
 • Besedna zveza
  V tej lekciji ti predstavim besedno zvezo. Pomagam ti razumeti, kaj je besedna zveza in kako jo sestaviš.
 • Glagol: Kaj je glagol?
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je glagol. Pomagam ti razumeti, kaj je glagol in kako ga prepoznaš.
 • Raba velike začetnice
  V tej lekciji ti predstavim rabo velike začetnice.
 • Oziralni zaimek

  V tej lekciji ti predstavim oziralne zaimke.


 • Sopomenke, podpomenke, nadpomenke in protipomenke

  Pomagam ti razumeti, da ima vsaka beseda svoj pomen in da poznamo sopomenke, podpomenke, nadpomenke in protipomenke.

 • Besedna družina

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je besedni koren, kaj je besedna družina in kako ju prepoznaš.

 • Kaj so besedne vrste?

  V tej lekciji ti predstavim, katere besedne vrste poznamo. Pomagam ti razumeti, katere besedne vrste obstajajo in kako vsako izmed njih prepoznaš. • Pridevnik, vrste pridevnika

  V tej lekciji ti predstavim besedno vrsto pridevnik.

 • Glagol: Število, čas

  V tej lekciji ti predstavim glagolsko število in čas. Pomagam ti razumeti, katere glagolske čase poznamo in kaj nam povedo ter v katerih številih se glagoli pojavljajo in kaj nam ta števila povedo.
 • Glagol: oseba

  V tej lekciji ti predstavim glagolske osebe, kaj nam povedo in kako jih prepoznamo. • Pridevnik, stopnjevanje in sklanjanje

  V tej lekciji ti predstavim, kako sklanjamo in kako stopnjujemo pridevnike.

 • Osebek
  V tej lekciji ti predstavim stavčni člen osebek. Pomagam ti razumeti, kaj je osebek, kako ga prepoznaš in kako ga podčrtaš.
 • Število samostalnika, edninski in množinski samostalniki

  V tej lekciji ti predstavim število samostalnika, kako ga določiš ter posebnosti edninskih in množinskih samostalnikov. • Glagol: nedoločnik in namenilnik

  V tej lekciji ti predstavim glagolsko obliko nedoločnik in namenilnik ter kako ju prepoznaš. • Sklon samostalnika

  V tej lekciji ti predstavim sklone samostalnika, kako sklanjamo in jih določamo.

 • Vrste in zapis števnikov

  V tej lekciji ti predstavim števnik, kako ga prepoznaš in kako zapišeš.

 • Stavek in poved: povezovanje stavkov v povedi
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je poved in kaj je stavek. Pomagam ti razumeti kako stavke povezujemo v poved.
 • Zapis zapletenih besed
  V tej lekciji ti predstavim primere besed nagajivk in kako jih zapisujemo.
 • Kaj je predlog? Raba s/z, k/h.

  V tej lekciji ti predstavim predloge in njihovo rabo.

 • Glagol: naklon

  V tej lekciji ti predstavim kaj je glagolski naklon, kako ga prepoznaš in določiš. • Samostalnik, spol samostalnika

  V tej lekciji ti predstavim besedno vrsto samostalnik, vrste in način določanja spola.

 • Kaj je prislov? Vrste.

  V tej lekciji ti predstavim besedno vrsto prislov. Katere vrste poznamo, kako jih prepoznaš in določiš.

 • Samostalnik: posebnosti sklanjatev

  V tej lekciji ti predstavim nekatere posebnosti pri sklanjanju samostalnikov.

 • Samoglasnik in soglasnik

  Pomagam ti razumeti, kaj so samoglasniki in kaj so soglasniki, kako jih prepoznaš ter kako delimo soglasnike na zvočnike in nezvočnike.

 • Glagol: spregatev

  V tej lekciji ti predstavim kako se glagole sprega in kako spregatve prepoznaš. • Prislovna določila
  Predstavim ti prislovna določila, katere vrste poznamo, kako jih prepoznamo in določimo.
 • Osebni zaimek

  V tej lekciji ti predstavim osebne zaimke. 

 • Svojilni zaimek

  V tej lekciji ti predstavim kaj so svojilni zaimek, kako ga prepoznaš in določiš.

 • Povratni svojilni zaimek

  V tej lekciji ti predstavim povratno svojilni zaimek, kako ga prepoznaš in kako ga določiš.

 • Vprašalni zaimek

  V tej lekciji ti predstavim vprašalni zaimek. • Kazalni zaimek

  V tej lekciji ti predstavim kazalni zaimek. • Predmet
  V tej lekciji ti predstavim stavčni člen predmet. Pomagam ti razumeti, kaj je predmet, kako ga prepoznaš in kako ga podčrtaš.
 • Premi in odvisni govor

  V tej lekciji ti predstavim premi in odvisni govor, kako ga prepoznaš in kako ga tvoriš.

 • Kaj so stavčni členi? Strategija določanja.
  V tej lekciji ti predstavim stavčne člene. Pomagam ti razumeti, kaj je stavčni člen, katere stavčne člene poznamo in kako jih podčrtujemo.
 • Glasovi

  V tej lekciji ti predstavim glasove slovenskega jezika. Pomagam ti razumeti, koliko je v slovenskem knjižnem jeziku črk in koliko glasov ter kako jih delimo.

 • Povedek

  V tej lekciji ti predstavim povedek. Pomagam ti razumeti kaj je povedek, kako ga prepoznaš in kako ga podčrtaš.

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravila Tinkara Loverčič, profesorica slovenščine.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
7. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 7. razred

7. razred
Geografija
GEO
7. razred
Matematika
MAT
7. razred
Naravoslovje
NAR
7. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DDE
7. razred
7. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
7. razred
Športna vzgoja
ŠPO
7. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh