Yuno - tvoja šola
Slovenščina

V 5. razredu je na portalu YUNO pri predmetu slovenščina vsebine pripravila gospa Alja Vintar, profesorica razrednega pouka.

Vstop v učilnico
61 video razlag 62 zapiskov 62 vaj 62 rešitev
Predmet slovenščina je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
  • Jezik

  • Književnost

  • Slovnica

Na voljo je 62 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.
Vstopi v učilnico in začni z učenjem!

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo slovenščine v 5. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Jezik
Opis rastline
Pomagam ti razumeti, kaj je dober opis rastline. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Opis rastline vsebuje: ●zunanjost (deli rastline, barva, vonj ipd.) ●čas cvetenja ●rastišče ●uporabnost ●zanimivosti Kako napisati ODLIČEN opis? 1.Upoštevam sestavne dele opisa rastline (zunanjost, čas cvetenja, rastišče ...
Knjižni in neknjižni jezik
Pomagam ti razumeti, kaj je knjižni in neknjižni jezik, razlike med njima in uporabo posameznega jezika. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Knjižni jezik uporabljamo, kadar nastopamo v šoli, na proslavi, na radiu, televiziji, pišemo in beremo uradna besedila. Knjižni jezik je en sam in je za vse enak....
Pismo
Pomagam ti razumeti, kako je sestavljeno pismo. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Pismo je besedilo, ki ga napišemo oddaljenemu človeku. Poznamo uradno in neuradno pismo. Neuradno pismo napišemo prijatelju, sorodniku, znancu in neuradni osebi (npr. učitelji, ravnatelju). V pismu naslovnika (osebo, k...
Določila pred osebnim imenom
Pomagam ti razumeti, kaj so določila pred osebnim imenom in kako jih pišemo. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Ponovimo: Osebna imena so imena in priimki, imena prebivalcev kraja, držav, imena živali ipd. Določilo pa je tista beseda ali besede, ki stojijo pred osebnim imenom, z namenom predstavitve p...
Voščilo in čestitka
Pomagam ti razumeti, kdaj pišemo čestitko in kdaj voščilo. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Voščilo in čestitka sta besedili, ki ju tvorimo, ko želimo z nekom ostati povezani. Ko želimo nekomu voščiti, napišemo voščilo. Voščimo za: ●praznike (rojstni dan, novo leto, božič, materinski dan ipd.) Ko želi...
Obnova
Pomagam ti razumeti, kako napisati dobro obnovo. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Obnova je besedilo, pri kateri s svojimi besedami povzamemo vsebino prebranega ali poslušanega besedila. Stvari obnavljamo zato, da bi si določeno snov lažje in bolje zapomnili. V obnovo ne vključujemo svojega doživl...
Odstavek
Pomagam ti razumeti, kaj je odstavek, zakaj je pomemben in kako ga uporabljamo. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Odstavek je krajši, vsebinsko zaključen del besedila, ki se začenja v novi vrsti. Besedilo razčlenimo zaradi boljše preglednosti in razumljivosti besedila, saj s pomočjo njih hitreje najd...
Pripovedno besedilo
Pomagam ti razumeti sestavne dele pripovedovalnega besedila in tvoriti pripovedovalno besedilo. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Pripovedno besedilo je besedilo, v katerem sporočevalec sporoča, kaj se mi je v preteklosti zgodilo ali dogajalo. Pišemo ga vedno v pretekliku. Pretekli dogodek je običaj...
Opis predmeta
Pomagam ti razumeti, kaj je dober opis predmeta. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Opis predmeta vsebuje: ●velikost ●obliko ●barvo ●sestavne dele ●snov ●uporabnost Kako napisati ODLIČEN opis? 1.Upoštevam sestavne dele opisa predmeta (velikost, oblika, barva ...) 2.Besedilo členim na odstavke. 3.Uporablj...
Jezikovni priročniki
Pomagam ti, uporabljati jezikovne priročnike in prepoznati napake v besedah in jih odpraviti. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Slovenski pravopis je jezikovni priročnik, ki nam pomaga takrat, ko katere besede ne znamo pravilno zapisati. V njem najdemo pravila o: •zapisovanju glasov, •rabi velikih za...
Definicija pojma
Pomagam ti razumeti sestavne dele definicije pojma. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Definicija pojma je kratko besedilo, s katerim razložimo določeni pojem. Sestavni deli: ●Pojem, ki ga razlagamo. ●Nadpomenka. ●Značilnost ali opis pojma, ki ga razlagamo. KAJ ZNAM? ●Sestavni deli definicije pojma so ...
Slovnica
Lastna imena
Pomagam ti razumeti, pisanje z veliko in malo začetnico. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Lastna imena so tiste besede, pri katerih prvo sestavino vedno pišemo z veliko začetnico. Poznamo lastna imena bitij, stvarna lastna imena, zemljepisna lastna imena. LASTNA IMENA BITIJ so imena oseb, živali, bog...
Samostalnik
Pomagam ti razumeti samostalnik. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Samostalniki so besede, s katerimi poimenujemo: osebe, živali, rastline, stvari in pojme. Pri določanju si lahko pomagamo, da besedo uporabimo v povedi (To je fant. To je kolo. To so vrata. To so medvedi.). KAJ ZNAM? ●Samostalniki so ...
Spol samostalnika
Pomagam ti razumeti spol samostalnika. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA SPOL SAMOSTALNIKA. Samostalnikom lahko določimo spol: moški (tisti), ženski (tista) ali srednji (tisto). TISTA BABICA Ž. SP. TISTI DEDEK M. SP. TISTO DETE SR. SPOL KAJ ZNAM? ●Samostalnikom lahko določimo spol: moški (tisti), ...
Vrste pridevnika
Pomagam ti razumeti vrste pridevnika in se po njih vprašati. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA VRSTE PRIDEVNIKA Poznamo tri vrste pridevnika: ●lastnostni (pove nam lastnost samostalnika), npr. rdeč, star, prijazen, vroče ●vrstni (pove nam vrsto samostalnika), npr. športen, pomivalni, čokoladne ●svoji...
Število samostalnika
Pomagam ti razumeti število samostalnika. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA ŠTEVILO SAMOSTALNIKA Poznamo tri števila samostalnika (ednina, dvojina in množina). ●EN OTROK (EDNINA). ●DVA OTROKA (DVOJINA). ●TRIJE OTROCI (MNOŽINA). KAJ ZNAM? ●Poznamo tri števila: ednino, dvojino in množino
Nikalnica NE
Pomagam ti razumeti, kdaj pišemo besedi ne ali ni narazen in kdaj skupaj z naslednjo besedo. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Trdilne povedi so povedi, v katerih nekaj trdimo. Nikalne povedi pa so tiste povedi, v katerih nekaj zanikamo. Iz trdilne povedi naredimo nikalno z besedi NE ali NI (npr. ne...
Edninski in množinski samostalniki
Pomagam ti razumeti edninske in množinske samostalnike. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA EDNINSKI SAMOSTALNIKI Edninski samostalniki imajo samo ednino. Teh samostalnikov ne moremo šteti, torej so neštevni. Edninski samostalniki so tisti, ki poimenujejo pojem (veselje, mladost ...), snov (mleko, sneg, j...
Pridevnik
Pomagam ti razumeti, kaj je pridevnik in kako se po njem vprašati. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Pridevniki so tiste besede, ki se prislinijo« k samostalnikom. Pomagajo nam, da izvemo več informacij o določenem samostalniku. Primer: Slon je žival. - Ta poved ne vsebuje pridevnika. Ne vemo točno z...
Števnik
Pomagam ti razumeti, kaj je števnik in kako ga pravilno napisati. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Števniki so izrazi za poimenovanje števil. Lahko jih pišemo s številko (1, 102, 8593) ali z besedo (enaindvajset). Poznamo 2 vrsti števnikov: ●glavni (poimenujejo količino) (štirinajst - 14) ●vrstilni (p...
Vejica
Pomagam ti razumeti, kdaj pravilno pišemo vejice. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Vejica je nekončno ločilo, ki jo v govoru nakažeš s kratkim premorom in z intonacijo (z glasom greš dol). Kdaj jo pišemo? ●pri naštevanju (npr. Za rojstni dan sem dobil torto, bonbone, sadje in družabno igro.) ●med več ...
Glasovi in črke
Pomagam ti razumeti samoglasnike in soglasnike. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA GLASOVE izgovarjamo, zapisujemo pa jih s ČRKAMI. Slovenska abeceda ima 25 črk (zanimivost: angleška abeceda ima 26 črk, hrvaška pa 30 črk). Primer: Ime Rok ima 3 glasove in 3 črke. Ime Črt ima 4 glasove in 3 črke. Ime M...
Samoglasnika o in e
Pomagam ti razumeti izgovorjavo samoglasnika O in E. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Samoglasnik O Glas O izgovorimo na 2 načina: ozko (pilot) in široko (voda). Samoglasnik E Glas E pa lahko izgovorimo na 3 načine: ozko (repa), široko (metla) in kot polglasnik (pes). KAJ ZNAM? ●Samoglasnik O izgovorim...
Glas in črka j
Pomagam ti razumeti, kako prepoznati besede, pri katerih črko J izgovorimo na glas in pri katerih ne. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA GLAS IN ČRKA J Pri glasu in črki J moramo biti posebej pozorni, kadar je črko J pišemo za N ali L (npr. poljub, mravlja, konj, učitelj). Pri nekaterih besedah črko ...
Deljenje besed
Pomagam ti razumeti, kako deliti besede. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Besede lahko zlogujemo. Pri tem so nam v pomoč samoglasniki. Kolikor ima beseda samoglasnikov, toliko ima zlogov. Besed z 1 samoglasnikom imajo 1 zlog. Primeri: JA-BOL-KO (3 zlogi) SKO-DE-LI-CA (4 zlogi) TRI (1 zlog) Pri deljenj...
Besedna družina
Pomagam ti razumeti koren besede in besedne družine. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Besede lahko razvrščamo v besedne družine. Iz iste besedne družine so na primer besede: zdrava, zdravnik, zdravje, zdraviti, zdravilišče. Te besede imajo isti koren (zdrav-) in podoben pomen. Koren je tisti del be...
Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravila Alja Vintar, profesorica razrednega pouka.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
5. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. YUNO se približa otroku in njegovemu izhodišču. Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Več o YUNO učni metodi

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 5. razred

5. razred
Matematika
MAT
5. razred
Družba
DRU
5. razred
Naravoslovje in tehnika
NIT
5. razred
Gospodinjstvo
GOS
5. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
5. razred
Športna vzgoja
ŠPO
5. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh