Yuno - tvoja šola
Biologija
V 9. razredu je na portalu YUNO pri predmetu biologija vsebine pripravila gospa Sendi Selič, profesorica biologije.
Ogled demo lekcije
28 video razlag 30 zapiskov 30 vaj 30 rešitev
Predmet biologija je razdeljen na 8 vsebinskih sklopov:
 • Evolucija

 • Dedovanje

 • Biotehnologija

 • Vpliv človeka na naravo in okolje

 • Biomi in biosfera

 • Razvrščanje organizmov

 • Raziskovanje in poskusi

 • Kemija živih sistemov

Na voljo je 30 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo biologije v 9. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Biotehnologija
 • Uporaba mikroorganizmov v proizvodnji

  V tej lekciji ti predstavim, kako se je razvila biotehnologij ter na kakšen način so ljudje uporabljali mikroorganizme nekoč in kako danes.

 • Kloniranje
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je kloniranje in kako poteka.
 • Terapevtski nameni
  V tej lekciji ti predstavim, kakšen pomen imajo matične celice v povezavi z zdravljenjem in kako nam lahko genska terapija pomaga kot oblika zdravljenja.
 • Gensko spremenjeni organizmi (GSO)
  V tej lekciji ti predstavim, kakšen pomen imajo matične celice v povezavi z zdravljenjem in kako nam lahko genska terapija pomaga kot oblika zdravljenja.
Evolucija
 • Vrsta
  V tej lekciji ti predstavim, kako so se organizmi prilagodili na okolje, v katerem živijo.
 • Evolucija človeka
  V tej lekciji ti predstavim evolucijsko zgodovino človeka.
 • Geološka obdobja
  V tej lekciji ti predstavim, kako se je življenje na planetu Zemlja spreminjalo skozi geološka obdobja.
 • Prilagoditve organizmov
  V tej lekciji ti predstavim, kako so se organizmi prilagodili na okolje, v katerem živijo.
 • Evolucija
  V tej lekciji ti predstavim evolucijsko teorijo.
 • Fosili
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so fosili in kako so nastali.
Biomi in biosfera
 • Ekologija
  V tej lekciji ti predstavim odnose med organizmi in njihove odnose v okolju.
Raziskovanje in poskusi
 • Metode raziskovanja
  V tej lekciji ti predstavim eksperimentalno delo, ki ga lahko uporabimo pri raziskovanju in razumevanju bioloških tematik.
 • Biologija: človek, družba

  V tej lekciji ti predstavim biologijo kot naravoslovno vedo o življenju, živih sistemih in njihovo medsebojno povezanost na molekulski ravni ter vse do biosfere.

Dedovanje
 • Dedovanje: DNA
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je DNK in kako je zgrajen.
 • Osnove dedovanja
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je gen oziroma alel. Obrazložim, na kakšen način se lastnosti izrazijo.
 • Kodominantno križanje
  V tej lekciji ti predstavim kodominantno križanje, kjer se pri potomcu fenotipsko izrazita oba alela nekega gena.
 • Rodovniki
  V tej lekciji ti predstavim rodovnik, s pomočjo katerega lahko razbereš razna stanja, bolezni v družini.
 • Kromosom
  V tej lekciji ti predstavim, kako izgleda in kaj se dogaja z DNK, ko se celica ne deli.
 • Spolno vezano dedovanje
  V tej lekciji ti predstavim dedovanje lastnosti na spolnih kromosomih, kateri so primeri dedovanja vezanega na spol.
 • Mutacije
  V tej lekciji ti predstavim mutacije, kaj so in na kakšen način so škodljive, nevtralne ali koristne.
 • Organizacija DNK

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je kromosom in kako je zgrajen ter kaj je gen.

 • Vpliv okolja na izražanje genov
  V tej lekciji ti predstavim, kako okolje vpliva na izražanje genov oziroma lastnosti.
 • Celice: zgradba živalske celice
  V tej lekciji ti skupaj predstavim zgradbo živalske celice.
 • Mitoza
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je mitoza in kako iz ene celice nastaneta dve enaki celici.
 • Mejoza

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je mejoza.

 • Dominantno in recesivno križanje
  V tej lekciji ti predstavim, kako se križajo dominantne in recesivne lastnosti s pomočjo Mendlove genetike oziroma rdečih in belih cvetov.
 • Intermediarno križanje
  V tej lekciji ti predstavim, kako se križa nepopolno dominantni (intermediarni) alel v kombinaciji z drugim alelom in se tako izrazi neka vmesna lastnost.
Kemija živih sistemov
 • Molekule in elementi živih sistemov

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je biokemija, na čem temelji, ter kaj so osnovni gradniki in katere organske molekule gradijo.

Vpliv človeka na naravo in okolje
 • Vpliv človeka na biosfero
  V tej lekciji ti predstavim odnose med organizmi in njihove odnose v okolju.
Razvrščanje organizmov
 • Razvrščanje organizmov
  V tej lekciji ti predstavim, kako so organizmi razvrščeni v sistem.
PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Sendi Selič, profesorica biologije.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
9. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 9. razred

9. razred
Slovenščina
SLO
9. razred
Matematika
MAT
9. razred
Kemija
KEM
9. razred
Fizika
FIZ
9. razred
Geografija
GEO
9. razred
9. razred
Športna vzgoja
ŠPO
9. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh