Yuno - tvoja šola
Kemija
V 9. razredu je na portalu YUNO pri predmetu kemija vsebine pripravila gospa Ivica V. Novak, biologinja.
Ogled demo lekcije
42 video razlag 42 zapiskov 42 vaj 42 rešitev
Predmet kemija je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Družina ogljikovodikov s polimeri

 • Dušikova družina organskih spojin

 • Kisikova družina organskih spojin

Na voljo je 42 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo kemija v 9. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Družina ogljikovodikov s polimeri
 • Lastnosti ogljikovodikov

  V tej lekciji ti predstavim, kako na lastnosti ogljikovodikov vpliva zgradba molekul. Seznaniš se s temperaturo vrelišča ter tališča ogljikovodikov, z njihovimi agregatnimi stanji, gostoto ter zakaj se ne mešajo z vodo. Prav tako se srečaš s pojmom emulzija.


 • Gorenje ogljikovodikov

  V tej lekciji ti predstavim, da je za gorenje nujno potreben kisik ter katere snovi nastanejo pri popolnem in katere pri nepopolnem gorenju. • Polimeri in polimerizacija
  V tej lekciji ti predstavim kemijsko reakcijo polimerizacijo ter molekule polimere. Spoznaš ogljikovodike, iz katerih nastanejo, ter njihove lastnosti.
 • Umetni in naravni polimeri

  V tej lekciji ti predstavim umetne polimere, iz katerih monomerov nastanejo ter za kaj se uporabljajo. Prav tako spoznaš njihove krajše označbe. Predstavim ti tudi naravni polimer kavčuk.

 • Ogljik in ogljikove spojine

  V tej lekciji ti predstavim osnovne značilnosti organskih spojin, elemente, ki jih gradijo. Spoznaš tudi ogljikovodike in najpreprostejšo organsko molekulo – metan ter prvo organsko molekulo, ki so jo sintetizirali v laboratoriju – sečnino.

 • Adicija na alkine
  V tej lekciji ti predstavim, kako potekajo adicije na alkine. Podrobneje spoznaš hidriranje, kloriranje ter hidrohalogeniranja etina.
 • Reakcije ogljikovodikov

  V tej lekciji ti predstavim posledice uporabe nafte in naftnih derivatov na živo in neživo naravo.

 • Poimenovanje ogljikovodikov

  V tej lekciji ti predstavim osnovna pravila za poimenovanje ogljikovodikov ter kaj je IUPAC nomenklatura. Spoznaš homologno vrsto prvih desetih ogljikovodikov – njihova imena, strukturne in molekulske formule. • Uporaba nafte in naftnih derivatov povzroča okoljske težave

  V tej lekciji ti predstavim posledice uporabe nafte in naftnih derivatov na živo in neživo naravo.

 • Nafta in zemeljski plin

  V tej lekciji ti predstavim osnovne značilnosti nafte in zemeljskega plina ter njuno uporabo.


 • Delitev ogljikovodikov

  V tej lekciji ti predstavim delitve ogljikovodikov ter kako med seboj razlikujemo aciklične in ciklične ogljikovodike, nasičene in nenasičene ogljikovodike ter alifatske in aromatske ogljikovodike.


 • Hidrohalogeniranje in hidriranje
  V tej lekciji ti predstavim, kako potekajo reakcije hidrohalogeniranja in hidriranja etena, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da reakciji stečeta, ter kateri produkti pri tem nastanejo.
 • Adicija

  V tej lekciji ti predstavim, kako potekajo reakcije adicije, katere vrste adicij poznamo ter kako potekajo reakcije hidrogeniranja in halogeniranja alkenov.

 • Poimenovanje cikloalkanov

  V tej lekciji ti predstavim, kako poimenujemo cikloalkane. Seznaniš se s pravilnim številčenjem ogljikovih (C) atomov v obroču.

 • Izomerija

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so to izomeri. Podrobneje se seznaniš z verižno izomerijo ter verižnimi izomeri.

 • Nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki in njihovo poimenovanje

  V tej lekciji ti predstavim končnice, ki jih imajo posamezne skupine ogljikovodikov. Prav tako ti predstavim predpono –ciklo pri cikličnih ogljikovodikih. Spoznaš najpreprostejši alken – eten ter alkin etin.  • Zgradba in formule ogljikovodikov

  V tej lekciji ti predstavim, da so ogljikovodiki sestavljeni le iz dveh različnih atomov ter da zgradbo lahko predstavimo z različnimi kemijskimi formulami in modeli.

 • Poimenovanje razvejanih alkanov

  V tej lekciji ti predstavim, kako poimenujemo razvejane alkane. Seznaniš se s pomenom pravilnega številčenja glavne verige alkana, kaj je to pozicijsko število, kako poimenujemo skupine, ki so vezane na C atome glavne verige. Kisikova družina organskih spojin
 • Lastnosti karboksilnih kislin

  V tej lekciji ti predstavim kemijske reakcije, ki so značilne za karboksilne kisline. Seznaniš se z rekcijami z vodo in z nevtralizacijo.


 • Kondenzacijska polimerizacija in poliestri

  V tej lekciji ti predstavim, kako poteka kondenzacijska polimerizacija ter kateri reaktanti so zanjo potrebni. Spoznaš tudi poliestre.

 • Fizikalne lastnosti alkoholov

  V tej lekciji ti predstavim, kako na fizikalne lastnosti alkoholov vplivajo število C atomov in hidroksilne skupine.

 • Alkoholi

  V tej lekciji ti predstavim alkohole ter njihovo poimenovanje. • Kisikova družina organskih spojin

  V tej lekciji ti predstavim kisikovo družino organskih spojin, njene predstavnike ter funkcionalne skupine.

 • Mila in detergenti

  V tej lekciji ti predstavim, kako so zgrajena mila. Seznaniš se z umiljanjem in delovanjem čistilnih sredstev.


 • Karboksilne kisline

  V tej lekciji ti predstavim karboksilne kisline, njihovo uporabo ter kako nastanejo. Seznaniš se tudi z njihovimi fizikalnimi lastnostmi.


 • Aldehidi in ketoni

  V tej lekciji ti predstavim aldehide in ketone, njihovo poimenovanje ter značilnosti. Seznaniš se z nekaj aldehidnimi in ketonskimi spojinami. • Primarni, sekundarni in terciarni alkoholi

  V tej lekciji ti predstavim primarne, sekundarne in terciarne alkohole ter kako jih prepoznamo. Spoznaš njihovo poimenovanje ter nekaj primerov teh alkoholov.

 • Vpliv alkohola na organizem

  V tej lekciji ti predstavim, kako alkohol vpliva na telo ter kakšne so posledice uživanja alkohola.  • Pomen maščob v prehrani

  V tej lekciji ti predstavim pomen maščob za zdrav razvoj in delovanje organizmov. Spoznaš, zakaj so nekatere maščobe še posebej pomembne.


 • Estri

  V tej lekciji ti predstavim estre, njihovo poimenovanje in značilnosti. Seznaniš se z nekaj estrskimi spojinami in njihovo uporabo.

 • Zgradba maščob

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo maščob, kako nastanejo ter v kako se vedejo ob stiku z vodo.

 • Ogljikovi hidrati

  V tej lekciji ti predstavim, kako so zgrajeni ogljikovi hidrati ter kako jih razdelimo. Spoznaš glukozo in fruktozo.


 • Maščobe

  V tej lekciji ti predstavim maščobe, njihov pomen ter razdelitev. Spoznaš tudi kemijske značilnosti maščob.


 • Pomen ogljikovih hidratov

  V tej lekciji ti predstavim vlogo in pomen ogljikovih hidratov v prehrani človeka, kakor tudi njihov gospodarski pomen.

 • Oligosaharidi in polisaharidi

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in predstavnike oligosaharidov in polisaharidov.

Dušikova družina organskih spojin
 • Sintezni poliamidni polimeri

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in lastnosti sintetičnih poliamidnih polimerov. Spoznaš zgradbo in uporabo najlona in kavlarja. • Aminokisline

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo, značilnosti in poimenovanje aminokislin. Seznaniš se z nekaj aminokislinami.

 • Lastnosti in delitev beljakovin

  V tej lekciji ti predstavim lastnosti beljakovin, kaj se zgodi ob spremembi njihove zgradbe ter zakaj je mleko belo. Spoznaš tudi reakcijo, s katero dokazujemo beljakovine. 


 • Peptidi in beljakovine

  V tej lekciji ti predstavim, kako nastanejo peptidi in beljakovine. Spoznaš peptidno vez in naloge beljakovin v telesu.

 • Dušikova družina organskih spojin

  V tej lekciji ti predstavim organske spojine z vezanim dušikom ter njihove funkcionalne skupine. Spoznaš nekaj predstavnikov ter njihovo uporabo.

 • Pomen beljakovin v prehrani

  V tej lekciji ti predstavim, katero hrano je priporočljivo uživati kot vir beljakovin.

 • Encimi ali biokatalizatorji

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in delovanje encimov ter njihove lastnosti. Spoznaš potek encimske razgradnje. Seznaniš se tudi s področji uporabe encimov.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Ivica V. Novak, biologinja.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
9. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 9. razred

9. razred
Slovenščina
SLO
9. razred
Matematika
MAT
9. razred
Biologija
BIO
9. razred
Fizika
FIZ
9. razred
Geografija
GEO
9. razred
9. razred
Športna vzgoja
ŠPO
9. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh