Yuno - tvoja šola
Fizika
V 9. razredu je na portalu YUNO pri predmetu fizika vsebine pripravila gospa Alenka Jankovec Marolt, profesorica fizike in matematike.
Ogled demo lekcije
55 video razlag 56 zapiskov 56 vaj 56 rešitev
Predmet fizika je razdeljen na 5 vsebinskih sklopov:
 • Pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon

 • Toplota in notranja energija

 • Magnetna sila

 • Delo in energija

 • Električni tok

Na voljo je 56 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo fizike v 9. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon
 • Spreminjanje hitrosti in čas padanja

  V tej lekciji ti predstavim, kako računati hitrost padanja.

 • Newtonovi zakoni
  V tej lekciji ti predstavim prvi in tretji Newtonov zakon.
 • Frekvenca kroženja
  V tej lekciji ti predstavim frekvenco kroženja.
 • Kroženje
  V tej lekciji ti predstavim kroženje.
 • Grafi pri EPG
  Vtej lekciji ti predstavim, kako izgledajo grafi hitrosti, poti in pospeška v odvisnosti od časa pri enakomerno pospešenem gibanju.
 • Premo enakomerno gibanje in hitrost
  V tej lekciji ponoviš o enakomernem gibanju, spoznaš hitrost in enoto za njo.
 • Pot pri EPG
  V tej lekciji ti predstavim, da pot pri enakomerno pospešenem gibanju ni premo sorazmerna s časom kot pri enakomernem gibanju, ampak gre za kvadratno odvisnost. Naučiš se izračunati pot v primerih, kadar je začetna hitrost enaka 0.
 • Računski primeri (2. del)
  V tej lekciji utrdiš znanje o enakomernem in pospešenem gibanju z reševanjem računskih primerov.
 • Obhodni čas in obhodna hitrost
  V tej lekciji ti predstavim obhodni čas in obhodna hitrost.
 • Drugi Newtonov zakon

  V tej lekciji ti predstavim, da je pospešek odvisen od mase in rezultante sil.

 • Računski primeri (1. del)
  V tej lekciji utrdiš znanje o enakomernem in pospešenem gibanju z reševanjem računskih primerov.
 • Pospešek

  V tej lekciji ti predstavim, katere vrste gibanja glede na hitrost poznamo. Spoznaš pospešek, kako ga izračunamo in katera je enota zanj.

 • Hitrost pri EPG
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to končna in kaj začetna hitrost, kako izračunamo povprečno hitrost, kaj pomeni izraz trenutna hitrost.
Delo in energija
 • Kaj je prožnostna energija?
  V tej lekciji ti predstavim prožnostno energijo.
 • Klanec in vzvod
  V tej lekciji ti predstavim, kako delujejo sile na klancu in vzvodu.
 • Kaj je potencialna energija?

  Spoznaš, katera telesa imajo potencialno energijo ter njeno odvisnost od mase in višine, za katero telo dvignemo ali spustimo.

 • Škripec
  V tej lekciji ti predstavim, kako deluje škripec in različne kombinacije škripčevja.
 • Delo nevzporednih sil
  V tej lekciji ti predstavim delo nevzporednih sil.
 • Računanje potencialne energije
  V tej lekciji ti predstavim, katera telesa imajo potencialno energijo ter odvisnost potencialne energije od mase in višine.
 • Računanje kinetične energije
  V tej lekciji ti predstavim, kako računati kinetično energija, hitrost in maso iz enačbe.
 • Različno delovanje sil in delo
  V tej lekciji ti predstavim, kako računamo delo.
 • Kaj je kinetična energija?
  V lekciji ti predstavim, kdaj ima telo kinetično energijo in od česa je odvisna. Spoznaš enačbo, po kateri izračunamo kinetično energijo v danem trenutku.
 • Kaj je delo? Sile.
  V tej lekciji ti predstavim delo.
 • Kaj je moč? Izračun in sila.

  V tej lekciji ti predstavim fizikalno količino moč in kako jo izračunamo.

 • Pretvorba energij
  V tej lekciji ti predstavim, kako pretvarjamo med različnimi vrstami energij.
Toplota in notranja energija
 • Specifična toplota

  V tej lekciji ti predstavim specifično toploto.

 • Zgradba snovi
  V tej lekciji ti predstavim zgradbo snovi in agregatna stanja.
 • Temperaturno raztezanje trdnih snovi

  V tej lekciji ti predstavim temperaturno raztezanje trdih snovi.

 • Merjenje temperature

  V tej lekciji ti predstavim, kako merimo temperaturo.

 • Notranja energija in toplota

  V tej lekciji ti predstavim notranjo energijo in toploto.

 • Kaj je toplota?

  V tej lekciji ti predstavim toploto.

 • Sprememba notranje energije

  V tej lekciji ti predstavim spremembe notranje energije.

 • Anomalija vode

  V tej lekciji ti predstavim anomalijo vode.

 • Energijski zakon

  V tej lekciji ti predstavim, kako se energija spreminja iz ene oblike v drugo, pri tem pa se energija sistemu teles ohranja.

 • Temperaturno raztezanje plinov in kapljevin

  V tej lekciji ti predstavim temperaturno raztezanje plinov in kapljevin.

 • Toplotni tok

  V tej lekciji ti predstavim toplotni tok in njegovo delovanje.

 • Električni naboj in električna sila

  V tej lekciji ti predstavim, da se naelektrena telesa se lahko privlačijo ali odbijajo. Sklepamo, da zato obstajata dve vrsti električnega naboja: pozitivni in negativni električni naboj.

Električni tok
 • Učinki električnega toka

  V tej lekciji ti predstavim, katere učinke električnega toka poznamo.

 • Zaporedna vezava upornikov in žarnic

  V tej lekciji ti predstavim nekaj računskih primerov.

 • Vzporedna vezava upornikov in žarnic

  V tej lekciji ti predstavim nekaj računskih primerov.

 • Strela in elektroskop

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj pride do strele ter delovanje naprave za merjenje električnega naboja, ki jo imenujemo elektroskop.

 • Influenca

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to influenca in kako lahko telesa naelektrimo s pomočjo influence.

 • Električni tok in merjenje

  V tej lekciji ti predstavim, da je električni tok osnovna fizikalna količina, ki je odvisna od pretočenega naboja in časa, v katerem se ta naboj pretoči. Merimo ga v amperih.

 • Vzporedna vezava porabnikov in upornikov

  V tej lekciji ti predstavim, da lahko električne elemente vežemo vzporedno. Spoznaš, kaj se v tem primeru zgodi s tokom in kaj z napetostjo ter tudi to, kako izračunamo nadomestni upor. • Zaporedna vezava porabnikov in upornikov

  V tej lekciji ti predstavim, da lahko električne elemente vežemo zaporedno. Spoznaš, kaj se v tem primeru zgodi s tokom in kaj z napetostjo ter tudi to, kako izračunamo nadomestni upor.

 • Električno delo, električna moč

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to električna moč in električno delo ter enoto za obe količini. Spoznaš tudi energijski zakon. • Električna sila

  V tej lekciji ti predstavim, da med naelektrenimi telesi deluje privlačna ali odbojna sila. Spoznaš Columbov zakon in odboj nabojev.

 • Električni krog

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to električni krog, katere simbole uporabljamo pri risanju električnega kroga ter kaj sestavlja najbolj preprost električni krog.

 • Kratek stik

  V tej lekciji ti predstavim, kdaj v električnem krogu nastane kratek stik in kakšna je nevarnost kratkega stika. Spoznaš napravo, ki varuje električne elemente pred prevelikim tokom. Imenujemo jo varovalka. 

 • Kaj je električna napetost? Merjenje.

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to električna napetost, katere vire napetosti poznamo in kako električno napetost merimo. Spoznaš vezavo električnih virov.

 • Električni upor in Ohmov zakon

  V tej lekciji ti predstavim, da je električni upor količina, ki nam pove, kolikšna je napetost na porabniku, ko skozenj teče nek tok. Spoznaš enoto za upor in zakon, ki ga imenujemo Ohmov zakon.


Magnetna sila
 • Elektromagnet in elektromotor

  V tej lekciji ti predstavim elektromagnet in elektromotor ter njuno zgradbo.

 • Indukcija

  V tej lekciji ti predstavim indukcijo.

 • Magneti

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so to magneti, kje vse jih srečamo, katera pola ima magnet in kdaj se magneta privlačita.

 • Magnetna sila na vodnik

  V tej lekciji ti predstavim, da na vodnik, po katerem teče električni tok, deluje magnetna sila. Spoznaš tudi, da se dva magneta lahko privlačita ali odbijata.

 • Magnetno polje in gostota

  V tej lekciji ti predstavim, da okrog magneta nastane magnetno polje, ki ga ponazorimo s silnicami. Spoznaš magnetno polje paličastega magneta, podkvastega magneta in tuljave.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Alenka Jankovec Marolt, profesorica fizike in matematike.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
9. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 9. razred

9. razred
Slovenščina
SLO
9. razred
Matematika
MAT
9. razred
Kemija
KEM
9. razred
Biologija
BIO
9. razred
Geografija
GEO
9. razred
9. razred
Športna vzgoja
ŠPO
9. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh