Yuno - tvoja šola
Matematika
V 9. razredu je na portalu YUNO pri predmetu matematika vsebine pripravila gospa Viktorija Capuder, profesorica matematike in fizike.
Ogled demo lekcije
52 video razlag 52 zapiskov 28 vaj 28 rešitev
Predmet matematika je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Aritmetika in algebra

 • Geometrija in merjenje

 • Obdelava podatkov

Na voljo je 52 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo matematike v 9. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Aritmetika in algebra
 • Razcepne enačbe

  V tej lekciji postopoma rešujemo razcepne enačbe.

 • Množenje dvočlenika z dvočlenikom

  Nova oblika računanja izrazov, ki se jo bomo naučili v tokratni lekciji, je množenje dvočlenika z dvočlenikom.

 • Razmerje količin

  Tokratna lekcija naredi uvod v novo poglavje. Spoznamo, kako zapisati razmerje dveh količin.

 • Sorazmerje in delitev celote v danem razmerju

  V tej lekciji se posvetimo sorazmerjem in kako izračunati njihove neznane člene in se naučimo celoto razdeliti na zahtevano razmerje.

 • Premo sorazmerje

  V tej lekciji se naučimo premo sorazmerni količini zapisati v razmerje in računati neznano vrednost količine.

 • Obratno sorazmerje

  V tej lekciji se naučimo obratno sorazmerni količini zapisati v razmerje in računati neznano vrednost količine.

 • Naloge s sorazmerjem

  V tej lekciji se posvetimo utrjevanju znanja iz sorazmerja. Rešujemo naloge z vsebovanim sorazmerjem.

 • Obsegi in ploščine podobnih trikotnikov

  Tokratna lekcija govori o razmerju obsegov in ploščin pri podobnih trikotnikih. 

 • Razmerje dolžin daljic

  V tokratni lekciji pogledamo kako lahko razmerje vpeljemo v dolžine daljic. Kako lahko odnose dolžin daljic vpeljemo z razmerji.

 • Besedilne naloge o podobnostih

  V tej lekciji se posvetimo utrjevanju znanja iz podobnosti. Rešujemo naloge z vsebovanimi podobnimi liki/trikotniki.

 • Presečišče dveh premic in sistem dveh linearnih enačb

  V tokratni lekciji si pogledamo dve premici in kako izračunamo njuno presečišče. Ker sta dve premici imamo dve linearni enačbi, zato bomo reševali sistem dveh enačb z dvema neznankama.

 • Ponovitev računanja z izrazi
  Pred začetkom obravnave nove učne snovi bomo ponovili poimenovanje izrazov in računanje z algebrskimi izrazi.
 • Produkt vsote in razlike dveh enakih členov

  V tej lekciji ti predstavim, kakšen je rezultat pri produktu vsote in razlike dveh enakih dvočlenikov.

 • Računanje z algebrskimi ulomki

  Znanje o algebrskih ulomkih uporabimo še v računanju izrazov, v katerih nastopajo algebrski ulomki. Vemo, da lahko ulomke seštevamo, odštevamo, množimo in delimo. Prav vse te računske operacije obstajajo tudi za računanje z algebrskimi ulomki.

 • Reševanje linearnih enačb z ulomki in oklepaji

  Linearne enačbe v preprostih oblikah smo se že naučili reševati. V tokratni lekciji si pogledamo postopek in primer reševanja linearnih enačb z oklepaji in ulomki.

 • Vrste enačb

  Tokratna lekcija je uvod v novo poglavje. Govorili bomo o enačbah. Preden se postopimo reševanja enačb, si ogledamo oblike, lastnosti in vrste enačb.

 • Algebrski ulomki, krajšanje in razširjanje

  V tej lekciji spoznamo algebrske ulomke.

 • Enačba s parametri

  V tej lekciji postopoma rešujemo razcepne enačbe.

 • Algebrske enačbe

  Za konec poglavja o enačbah se posvetimo še reševanju algebrskih enačb.

 • Linearna enačba

  V tej lekciji se posvetimo sestavi in lastnosti linearne enačbe.

 • Osnovna množica in množica rešitev linearnih enačb

  Pri vsaki enačbi je cilj poiskati njeno rešitev. Tokrat se posvetimo možnosti rešitev glede na opredeljene množice.

 • Izražanje neznane količine iz enačbe

  V tej lekciji si pogledamo in se naučimo izražati neznanke/neznane količine iz formule/enačbe.

 • Besedilne naloge iz geometrije

  Novo poglavje poveže prejšnje poglavje z enačbami in uporabne naloge. V tej lekciji se posvetimo besedilnim nalogam iz geometrije.

 • Besedilne naloge o starosti

  Novo poglavje poveže prejšnje poglavje z enačbami in uporabne naloge. Tokrat se posvetimo besedilnim nalogam o starosti.

 • Besedilne naloge o številih

  Novo poglavje poveže prejšnje poglavje z enačbami in uporabne naloge. Začnemo z reševanjem enačb s števili.

 • Besedilne naloge iz vsakdanjega življenja

  Novo poglavje poveže prejšnje poglavje z enačbami in uporabne naloge. V tej lekciji se posvetimo besedilnim nalogam iz vsakdanjega življenja.

 • Besedilne naloge o gibanju

  Novo poglavje poveže prejšnje poglavje z enačbami in uporabne naloge. V tej lekciji se posvetimo besedilnim nalogam o gibanju.

 • Reševanje, preoblikovanje in preizkus linearnih enačbe

  Za lažje in pravilno reševanje enačbe je pomembno, da se držimo postopkov in vrstnega rede reševanja, kar spoznamo v tej lekciji.

 • Kvadrat vsote dvočlenika
  Tokratna lekcija govori o računanju kvadrata vsota in razlike. Naučili se bomo, kako na preprost način izračunati kvadrat dvočlenika. Pokazali bomo zapis, ki nam olajša računanje kvadrata dvočlenikov.
 • Odvisnost dveh količin in funkcija

  Lekcija nam predstavi kakšne spremenljivke poznamo med količinami. Naučimo se kako rokovati s količinami z različnimi lastnostmi. 

 • Sistem dveh linearnih neenačb in reševanje

  V tokratni lekciji se posvetimo reševanju linearnih neenačb in njihovim rešitvam.

 • Graf linearne funkcije

  V tokratni lekciji se bomo posvetili grafu linearne funkcije. Naučimo se kako se graf linearne funkcije riše. Pogledamo si kaj nam tri pomembne lastnosti (smerni koeficient, začetna vrednost, ničla) grafa povejo. 

 • Linearna neenačba

  Poleg enačb, ko ima neznanka točno določeno vrednost, si v tokratni lekciji pogledamo linearne neenačbe.

 • Dolžine stranic podobnih trikotnikov in Talesov izrek o sorazmerjih

  Tokratna lekcija govori o lastnosti v podobnih trikotnikih, kako se lastnosti prenesejo iz trikotnika na njemu podoben trikotnik. Spoznali bomo o čem govori Talesov izrek.

 • Delitev daljice v danem razmerju

  V tokratni lekciji se naučimo daljico poljubne dolžine razdeliti v danem razmerju z enako dolgimi deli.  

 • Linearna funkcija

  Lekcija nam predstavi linearno funkcijo in opiše pomen nastopajočih elementov v predpisu. Naučimo se rokovanja (računanja) s predpisom linearne funkcije.

 • Razstavljanje izrazov

  V tokratni lekciji bomo rokovanje z izrazi pogledali še v obratni smeri, kot že znamo. Ne bomo iskali produktov, temveč bomo izraze razstavljali, izpostavljali.

 • Delitev daljice na enake dele

  V tokratni lekciji se naučimo daljico poljubne dolžine razdeliti na n enakih delov.

 • Podobnost geometrijskih likov in podobni trikotniki

  Tokrat si v lekciji pogledamo kdaj sta si dva geometrijska lika med seboj podobna in kakšne lastnosti veljajo pri med seboj podobnimi trikotniki. 

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Viktorija Capuder, profesorica matematike in fizike.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
9. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 9. razred

9. razred
Slovenščina
SLO
9. razred
Kemija
KEM
9. razred
Biologija
BIO
9. razred
Fizika
FIZ
9. razred
Geografija
GEO
9. razred
9. razred
Športna vzgoja
ŠPO
9. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh