Yuno - tvoja šola
Kemija
V 8. razredu je na portalu YUNO pri predmetu kemija vsebine pripravila gospa Ivica V. Novak, biologinja.
Ogled demo lekcije
42 video razlag 42 zapiskov 42 vaj 42 rešitev
Predmet kemija je razdeljen na 5 vsebinskih sklopov:
 • Uvod v kemijo

 • Elementi

 • Periodni sistem

 • Delci in povezovanje

 • Elektroliti

Na voljo je 42 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo kemija v 8. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Uvod v kemijo
 • Laboratorijski pripomočki

  V tej lekciji ti predstavim laboratorijske pripomočke in njihovo uporabo.

 • Kaj je kemija? Kemijski poklici.

  V tej lekciji spoznaš, da je kemija naravoslovna veda, ki proučuje snovi, njihove lastnosti, zgradbo in spremembe.

 • Spremembe agregatnih stanj

  V tej lekciji spoznaš agregatna stanja in njihove spremembe.

 • Razvrstitev snovi - čiste snovi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so čiste snovi in kako se razlikujejo od drugih vrst snovi.

 • Spojine

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so spojine in te naučim, kako se spojine imenujejo.

 • Kako merimo pri kemiji?

  V tej lekciji ti predstavim osnovne veličine (količine), ki jih merimo pri kemiji.

 • Kaj je snov?

  V tej lekciji ti predstavim, kako opredelimo predmet raziskovanja kemikov – snov.

 • Razvrstitev snovi - zmesi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so zmesi in kako se razlikujejo od drugih vrst snovi.

 • Označevanje nevarnih snovi (kemikalij)

  V tej lekciji ti predstavim označevanje nevarnih snovi na dva načina: s piktogrami ter P in H stavki.

 • Elementi in atomi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so elementi in atomi.

 • Varnost pri eksperimentiranju

  V tej lekciji ti predstavim osebno zaščito pri eksperimentiranju, varno ravnanje in opremo laboratorijske učilnice.

Periodni sistem
 • Izotopi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so izotopi in kako se lahko uporablja radioaktivni razpad.

 • Elektronska ovojnica

  V tej lekciji ti prestavim, kaj je elektronska ovojnica in njene značilnosti.

 • Vrstno in masno število

  V tej lekciji ti predstavim, kaj sta vrstno in masno število in kakšen je njihov pomen.

 • Kaj so ioni?

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so ioni.

 • Periodni sistem elementov

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je periodni sistem elementov in kakšen pomen ima.

 • Zgradba atoma

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je atom in kako je zgrajen.

Elektroliti
 • Vodne raztopine kislin in baz

  V tej lekciji ti predstavim, kaj se zgodi, ko se kisline in baze raztopijo v vodi.

 • Kisline

  V tej lekciji spoznamo različne vrste kislin.

 • Baze

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so baze in kakšne baze poznamo.

 • Nevtralizacija: reakcija med kislino in bazo

  V tej lekciji se naučimo, kako poteka reakcija med kislino in bazo.

 • Raztopina in topnost

  V tej lekciji spoznamo topnost in kako pripravimo raztopine.

 • Elektroliti: kisline in baze

  V tej lekciji se naučimo pomembnosti kislin in baz ter kako se merijo.

Delci in povezovanje
 • Polarne in nepolarne molekule

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so polarne in nepolarne molekule.

 • Uvod v kemijske reakcije

  V tej lekciji ti predstavim razliko med kemijskimi reakcijami in fizikalnimi spremembami.

 • Gorenje

  V tej lekciji ti razložim kemijsko reakcijo gorenja.

 • Masa in energija pri kemijskih reakcijah

  V tej lekciji spoznamo pomembnosti zakona o ohranitvi mase.

 • Kemijske vezi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je kemijska vez in kako nastane.

 • Kemijske enačbe

  V tej lekciji spoznamo, kako je sestavljena kemijska enačba.

 • Spajanje in razkroj

  V tej lekciji spoznamo razliko med dvema vrstama kemijskih reakcij – spajanjem in razkrojem.

 • Ionska vez

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je ionska vez in kako nastane.

 • Kovalentna nepolarna vez

  V tej lekciji ti predstavim, kako nastane kovalentna nepolarna vez. Spoznam te s shematskim prikazom nastanka nepolarnih molekul. Predstavim ti nastanek enojne, dvojne in trojne kovalentne ali atomske vezi.

 • Kovalentna polarna vez

  V tej lekciji ti predstavim, kako nastane kovalentna polarna vez. Spoznam te s shematskim prikazom nastanka polarnih molekul.

Elementi
 • Relativna atomska in molekulska masa

  V tej lekciji ti predstavim, da so mase atomov zelo majhne. Spoznaš, kako izračunamo relativno molekulsko maso in masni delež elementa v spojini.

 • Viri elementov v naravi

  V tej lekciji ti predstavim vire elementov v naravi in na kakšen način jih pridobivamo.

 • Izbrani elementi

  V tej lekciji ti predstavim elemente, ki so pomembni za življenje in industrijo.

 • Kovine in nekovine

  V tej lekciji ti predstavim razliko med lastnostmi kovin in lastnostmi nekovin.

 • Halogeni elementi

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti in uporabo halogenih elementov.

 • Prehodni elementi

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti in uporabo prehodnih elementov.

 • Skupine elementov v PSE

  V tej lekciji ti podrobno predstavim delitev PSE.

 • Alkalijske in zemeljsko alkalijske kovine

  V tej lekciji ti predstavim podrobno delitev PSE. Spoznaš alkalijske in zemeljskoalkalijske kovine in podobne lastnosti.

 • Žlahtni plini

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti in uporabo žlahtnih plinov.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Ivica V. Novak, biologinja.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
8. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 8. razred

8. razred
Geografija
GEO
8. razred
Športna vzgoja
ŠPO
8. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
8. razred
8. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DKE
8. razred
Fizika
FIZ
8. razred
Biologija
BIO
8. razred
Matematika
MAT
8. razred
Slovenščina
SLO
8. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh