Yuno - tvoja šola
Matematika
V 6. razredu je na portalu YUNO pri predmetu matematika vsebine pripravila gospa Ella Pirnovar, vzgojiteljica.
Vstop v učilnico
66 video razlag 66 zapiskov 66 vaj 66 rešitev
Predmet matematika je razdeljen na 6 vsebinskih sklopov:
 • Matematika in vsakdanje življenje

 • Aritmetika in algebra

 • Transformacija

 • Logika in jezik

 • Geometrija

 • Količine in merjenje

Na voljo je 66 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Vstopi v učilnico in začni z učenjem! 

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo matematike v 6. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Matematika in vsakdanje življenje
 • Matematični vsakdan

   V tej lekciji spoznamo kako se matematika prepleta z našim vsakdanjim življenjem.

 • Kombinatorika

  V tej lekciji spoznamo kaj je kombinatorika. Pomagam ti razumeti kako reševati kombinatorične probleme in kaj je kombinatorično drevo.

 • Zaporedja in vzorci

  V tej lekciji spoznamo zaporedja in vzorce. 

Aritmetika in algebra
 • Žepno računalo

   V tej lekciji spoznamo kako za izračun izrazov uporabljati žepno računalo.

 • Sklepni račun

  Pomagam ti razumeti, kako reševati naloge povezane s sklepanjem.

 • Deljenje z decimalnim številom

  V tej lekciji spoznamo, kako delimo decimalna števila z decimalnim številom. 

 • Množica naravnih števil

  V tej lekciji ti predstavim množico naravnih števil. 

 • Seštevanje

  V tej lekciji ponovimo pisno seštevanje.

 • Večkratniki naravnih števil

  V tej lekciji ti predstavim večkratnike naravnih števil.

 • Števila in mestni sestav

  V tej lekciji ti predstavim števila in mestni sestav števil. Pomagam ti razumeti kaj je število, številka in števka ter mestni sestav. • Deljenje z naravnim številom

  V tej lekciji spoznamo, kako delimo decimalna števila z naravnim številom.

 • Rimske številke

  V tej lekciji ti predstavim rimske številke.

 • Neenačbe

  V tej lekciji spoznamo, kaj so neenačbe.

 • Odštevanje

  V tej lekciji ponovimo pisno odštevanje.

 • Delitelji naravnih števil

  V tej lekciji ti predstavim delitelje naravnih števil.

 • Urejanje decimalnih števil

  V tej lekciji spoznamo, kako so urejena decimalna števila. Pomagam ti razumeti odnose med decimalnimi števili in njihovo urejenost na številski premici.

 • Pravila za deljivost

  V tej lekciji ti predstavim pravila za deljivost.

 • Enačbe

  V tej lekciji spoznamo, kaj so enačbe. Pomagam ti razumeti, kako reševati enačbe.

 • Desetiški ulomki

  V tej lekciji spoznamo desetiške ulomke. Pomagam ti razumeti povezavo med desetiškimi ulomki in decimalnimi števili.

 • Ulomek na številski premici

  V tej lekciji spoznamo, kako so urejeni ulomki na številski premici.

 • Izračun dela celote

  V tej lekciji spoznamo, kako računamo dele celote.

 • Deli celote

  V tej lekciji spoznamo dele celote in zapis delov celote. Pomagam ti razumeti odnose med različnimi deli celote.

 • Izjave

  V tej lekciji spoznamo, kaj so izjave. Pomagam ti razumeti, kdaj je izjava pravilna in kdaj nepravilna.

 • Seštevanje in odštevanje decimalnih števil

  V tej lekciji spoznamo, kako seštevamo in odštevamo decimalna števila. 

 • Številski izrazi z decimalnimi števili

  V tej lekciji spoznamo številske izraze z decimalnimi števili.

 • Računski zakoni

  V tej lekciji spoznamo kateri zakoni veljajo pri računanju z naravnimi števili.

 • Reševanje enačb

  V tej lekciji spoznamo kaj so enačbe.

 • Množenje decimalnih števil

  V tej lekciji spoznamo, kako množimo decimalna števila.

 • Deljenje količine v razmerju

  V tej lekciji spoznamo, kako deliti količine v razmerju.

 • Deljenje

  V tej lekciji ponovimo, kaj je deljenje. Pomagam ti razumeti, kako pisno deliti večja števila.

 • Reševanje neenačb

  V tej lekciji spoznamo reševanje neenačb.

 • Urejenost naravnih števil

  V tej lekciji ti predstavim urejenost naravnih števil. Pomagam ti razumeti kako primerjati naravna števila med seboj. • Zaokroževanje velikih števil

  V tej lekciji ti predstavim zaokroževanje velikih števil. 

 • Povezava med seštevanjem in odštevanjem

  V tej lekciji spoznaš povezavo med seštevanjem in odštevanjem.

 • Množenje

  V tej lekciji ponovimo množenje. Pomagam ti razumeti, kateri zakoni veljajo za množenje naravnih števil.

 • Potenciranje

  V tej lekciji spoznamo potenciranje. Pomagam ti razumeti kako potencirati naravna števila. • Izrazi

   V tej lekciji spoznamo, kaj so izrazi. Pomagam ti razumeti, kako se lotiti matematičnih izrazov.

 • Zapis ulomka s celim delom

  Pomagam ti razumeti zapisovanje ulomkov in ulomke v primerjavi s številom 1.

 • Množenje in deljenje s potencami števila deset

  V tej lekciji spoznamo, kako množimo in delimo decimalna števila s potencami števila deset. 

 • Zaokroževanje decimalnih števil

  V tej lekciji spoznamo, kako zaokrožujemo decimalna števila.

Transformacija
 • Premik, vrtež, zrcaljenje

  V tej lekciji spoznamo simetrične oblike in premike. Pomagam ti razumeti kaj je simetrija in kako premikamo točke v ravnini.

Logika in jezik
 • Predstavitev podatkov

  V tej lekciji spoznamo predstavitev podatkov z različnimi diagrami. Pomagam ti razumeti kako predstaviti in brati podatke s pomočjo diagramov.

 • Zbiranje podatkov

  V tej lekciji spoznamo različne vrste podatkov, njihovo zbiranje, zapisovanje podatkov v tabelo, črtni zapis in urejanje podatkov.

 • Računalniške preglednice

  Pomagam ti razumeti kako risati in uporabiti računalniške preglednice.

Geometrija
 • Kocka in površina kocke

  V tej lekciji spoznamo kocko in njeno površino. Pomagam ti razumeti kako sta med seboj povezani površina telesa in ploščina lika. • Krožnica in krog ter odnosi med krožnico in premico

  V tej lekciji spoznamo krožnico in krog ter odnose med krožnico in premico. 

 • Seštevanje in odštevanje kotov

  V tej lekciji spoznamo seštevanje in odštevanje kotov.

 • Odnosi med dvema krožnicama in deli kroga

  V tej lekciji spoznamo krožnice v medsebojnih legah in dele kroga. 

 • Merjenje in načrtovanje kotov

  V tej lekciji spoznamo merjenje in načrtovanje kotov. Pomagam ti razumeti kako merimo in načrtujemo kote.


 • Prostornina kocke in kvadra

  V tej lekciji spoznamo prostornino kocke in kvadra.

 • Ploščina pravokotnika in kvadrata

  V tej lekciji ti predstavim, kako izračunati ploščino pravokotnika in kvadrata po formuli.

 • Osnovni geometrijski pojmi

  V tej lekciji spoznamo osnovne geometrijske pojme.  • Odnosi med geometrijskimi elementi v ravnini

  V tej lekciji spoznamo odnose med geometrijskimi elementi v ravnini.  • Kvader in površina kvadra

  V tej lekciji spoznamo kvader in njegovo površino. Pomagam ti razumeti kako sta med seboj povezani površina telesa in ploščina lika.

 • Obseg pravokotnika in kvadrata

  V tej lekciji spoznamo obseg pravokotnika in kvadrata.

 • Kot

  Pomagam ti razumeti kaj je kot in kako ga označujemo.

 • GeoGebra

  V tej lekciji spoznamo kako v računalniškem programu GeoGebra narisati točko, daljico in premico.

 • Razdalja med točkama in skladnost daljic

  V tej lekciji spoznamo kaj je razdalja med točkama in kdaj sta daljici skladni.

 • Skladni koti in vrste kotov

  V tej lekciji spoznamo vrste kotov. Pomagam ti razumeti razlike med koti.

 • Razdalja med točko in premico ter vzporednicama

  V tej lekciji spoznamo kaj je razdalja med točko in premico ter razdalja med vzporednicama.

Količine in merjenje
 • Čas in računanje s časovnimi enotami

  V tej lekciji spoznamo razmerja časovnih enot.

 • Ploščina in pretvarjanje ploščinskih enot

  V tej lekciji spoznamo ploščino in pretvarjanje ploščinskih enot.

 • Masa in pretvarjanje masnih enot

  V tej lekciji spoznamo maso in pretvarjanje masnih enot.

 • Prostornina in pretvarjanje prostorninskih enot

  V tej lekciji spoznamo prostornino in pretvarjanje prostorninskih enot. 

 • Denar in računanje z denarnimi enotami

  V tej lekciji spoznamo razmerja denarnih enot.

 • Dolžina in pretvarjanje dolžinskih enot

  V tej lekciji spoznamo dolžino in pretvarjanje dolžinskih enot.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Ella Pirnovar, vzgojiteljica.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
6. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 6. razred

6. razred
Gospodinjstvo
GOS
6. razred
Športna vzgoja
ŠVZ
6. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
6. razred
Zgodovina
ZGO
6. razred
Glasbena umetnost
GUM
6. razred
Naravoslovje
NAR
6. razred
Slovenščina
SLO
6. razred
Geografija
GEO
6. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh