Yuno - tvoja šola
Matematika
V 6. razredu je na portalu YUNO pri predmetu matematika vsebine pripravila gospa Ella Pirnovar, vzgojiteljica.
Ogled demo lekcije
66 video razlag 66 zapiskov 66 vaj 66 rešitev
Predmet matematika je razdeljen na 6 vsebinskih sklopov:
 • Matematika in vsakdanje življenje

 • Aritmetika in algebra

 • Transformacija

 • Logika in jezik

 • Geometrija

 • Količine in merjenje

Na voljo je 66 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo matematike v 6. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Matematika in vsakdanje življenje
 • Matematični vsakdan

   V tej lekciji spoznamo kako se matematika prepleta z našim vsakdanjim življenjem.

 • Kombinatorika

  V tej lekciji spoznamo kaj je kombinatorika. Pomagam ti razumeti kako reševati kombinatorične probleme in kaj je kombinatorično drevo.

 • Zaporedja in vzorci

  V tej lekciji spoznamo zaporedja in vzorce. 

Aritmetika in algebra
 • Žepno računalo

   V tej lekciji spoznamo kako za izračun izrazov uporabljati žepno računalo.

 • Sklepni račun

  Pomagam ti razumeti, kako reševati naloge povezane s sklepanjem.

 • Deljenje z decimalnim številom

  V tej lekciji spoznamo, kako delimo decimalna števila z decimalnim številom. 

 • Množica naravnih števil

  V tej lekciji ti predstavim množico naravnih števil. 

 • Seštevanje

  V tej lekciji ponovimo pisno seštevanje.

 • Večkratniki naravnih števil

  V tej lekciji ti predstavim večkratnike naravnih števil.

 • Števila in mestni sestav

  V tej lekciji ti predstavim števila in mestni sestav števil. Pomagam ti razumeti kaj je število, številka in števka ter mestni sestav. • Deljenje z naravnim številom

  V tej lekciji spoznamo, kako delimo decimalna števila z naravnim številom.

 • Rimske številke

  V tej lekciji ti predstavim rimske številke.

 • Neenačbe

  V tej lekciji spoznamo, kaj so neenačbe.

 • Odštevanje

  V tej lekciji ponovimo pisno odštevanje.

 • Delitelji naravnih števil

  V tej lekciji ti predstavim delitelje naravnih števil.

 • Urejanje decimalnih števil

  V tej lekciji spoznamo, kako so urejena decimalna števila. Pomagam ti razumeti odnose med decimalnimi števili in njihovo urejenost na številski premici.

 • Pravila za deljivost

  V tej lekciji ti predstavim pravila za deljivost.

 • Enačbe

  V tej lekciji spoznamo, kaj so enačbe. Pomagam ti razumeti, kako reševati enačbe.

 • Desetiški ulomki

  V tej lekciji spoznamo desetiške ulomke. Pomagam ti razumeti povezavo med desetiškimi ulomki in decimalnimi števili.

 • Ulomek na številski premici

  V tej lekciji spoznamo, kako so urejeni ulomki na številski premici.

 • Izračun dela celote

  V tej lekciji spoznamo, kako računamo dele celote.

 • Deli celote

  V tej lekciji spoznamo dele celote in zapis delov celote. Pomagam ti razumeti odnose med različnimi deli celote.

 • Izjave

  V tej lekciji spoznamo, kaj so izjave. Pomagam ti razumeti, kdaj je izjava pravilna in kdaj nepravilna.

 • Seštevanje in odštevanje decimalnih števil

  V tej lekciji spoznamo, kako seštevamo in odštevamo decimalna števila. 

 • Številski izrazi z decimalnimi števili

  V tej lekciji spoznamo številske izraze z decimalnimi števili.

 • Računski zakoni

  V tej lekciji spoznamo kateri zakoni veljajo pri računanju z naravnimi števili.

 • Reševanje enačb

  V tej lekciji spoznamo kaj so enačbe.

 • Množenje decimalnih števil

  V tej lekciji spoznamo, kako množimo decimalna števila.

 • Deljenje količine v razmerju

  V tej lekciji spoznamo, kako deliti količine v razmerju.

 • Deljenje

  V tej lekciji ponovimo, kaj je deljenje. Pomagam ti razumeti, kako pisno deliti večja števila.

 • Reševanje neenačb

  V tej lekciji spoznamo reševanje neenačb.

 • Urejenost naravnih števil

  V tej lekciji ti predstavim urejenost naravnih števil. Pomagam ti razumeti kako primerjati naravna števila med seboj. • Zaokroževanje velikih števil

  V tej lekciji ti predstavim zaokroževanje velikih števil. 

 • Povezava med seštevanjem in odštevanjem

  V tej lekciji spoznaš povezavo med seštevanjem in odštevanjem.

 • Množenje

  V tej lekciji ponovimo množenje. Pomagam ti razumeti, kateri zakoni veljajo za množenje naravnih števil.

 • Potenciranje

  V tej lekciji spoznamo potenciranje. Pomagam ti razumeti kako potencirati naravna števila. • Izrazi

   V tej lekciji spoznamo, kaj so izrazi. Pomagam ti razumeti, kako se lotiti matematičnih izrazov.

 • Zapis ulomka s celim delom

  Pomagam ti razumeti zapisovanje ulomkov in ulomke v primerjavi s številom 1.

 • Množenje in deljenje s potencami števila deset

  V tej lekciji spoznamo, kako množimo in delimo decimalna števila s potencami števila deset. 

 • Zaokroževanje decimalnih števil

  V tej lekciji spoznamo, kako zaokrožujemo decimalna števila.

Transformacija
 • Premik, vrtež, zrcaljenje

  V tej lekciji spoznamo simetrične oblike in premike. Pomagam ti razumeti kaj je simetrija in kako premikamo točke v ravnini.

Logika in jezik
 • Predstavitev podatkov

  V tej lekciji spoznamo predstavitev podatkov z različnimi diagrami. Pomagam ti razumeti kako predstaviti in brati podatke s pomočjo diagramov.

 • Zbiranje podatkov

  V tej lekciji spoznamo različne vrste podatkov, njihovo zbiranje, zapisovanje podatkov v tabelo, črtni zapis in urejanje podatkov.

 • Računalniške preglednice

  Pomagam ti razumeti kako risati in uporabiti računalniške preglednice.

Geometrija
 • Kocka in površina kocke

  V tej lekciji spoznamo kocko in njeno površino. Pomagam ti razumeti kako sta med seboj povezani površina telesa in ploščina lika. • Krožnica in krog ter odnosi med krožnico in premico

  V tej lekciji spoznamo krožnico in krog ter odnose med krožnico in premico. 

 • Seštevanje in odštevanje kotov

  V tej lekciji spoznamo seštevanje in odštevanje kotov.

 • Odnosi med dvema krožnicama in deli kroga

  V tej lekciji spoznamo krožnice v medsebojnih legah in dele kroga. 

 • Merjenje in načrtovanje kotov

  V tej lekciji spoznamo merjenje in načrtovanje kotov. Pomagam ti razumeti kako merimo in načrtujemo kote.


 • Prostornina kocke in kvadra

  V tej lekciji spoznamo prostornino kocke in kvadra.

 • Ploščina pravokotnika in kvadrata

  V tej lekciji ti predstavim, kako izračunati ploščino pravokotnika in kvadrata po formuli.

 • Osnovni geometrijski pojmi

  V tej lekciji spoznamo osnovne geometrijske pojme.  • Odnosi med geometrijskimi elementi v ravnini

  V tej lekciji spoznamo odnose med geometrijskimi elementi v ravnini.  • Kvader in površina kvadra

  V tej lekciji spoznamo kvader in njegovo površino. Pomagam ti razumeti kako sta med seboj povezani površina telesa in ploščina lika.

 • Obseg pravokotnika in kvadrata

  V tej lekciji spoznamo obseg pravokotnika in kvadrata.

 • Kot

  Pomagam ti razumeti kaj je kot in kako ga označujemo.

 • GeoGebra

  V tej lekciji spoznamo kako v računalniškem programu GeoGebra narisati točko, daljico in premico.

 • Razdalja med točkama in skladnost daljic

  V tej lekciji spoznamo kaj je razdalja med točkama in kdaj sta daljici skladni.

 • Skladni koti in vrste kotov

  V tej lekciji spoznamo vrste kotov. Pomagam ti razumeti razlike med koti.

 • Razdalja med točko in premico ter vzporednicama

  V tej lekciji spoznamo kaj je razdalja med točko in premico ter razdalja med vzporednicama.

Količine in merjenje
 • Čas in računanje s časovnimi enotami

  V tej lekciji spoznamo razmerja časovnih enot.

 • Ploščina in pretvarjanje ploščinskih enot

  V tej lekciji spoznamo ploščino in pretvarjanje ploščinskih enot.

 • Masa in pretvarjanje masnih enot

  V tej lekciji spoznamo maso in pretvarjanje masnih enot.

 • Prostornina in pretvarjanje prostorninskih enot

  V tej lekciji spoznamo prostornino in pretvarjanje prostorninskih enot. 

 • Denar in računanje z denarnimi enotami

  V tej lekciji spoznamo razmerja denarnih enot.

 • Dolžina in pretvarjanje dolžinskih enot

  V tej lekciji spoznamo dolžino in pretvarjanje dolžinskih enot.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Ella Pirnovar, vzgojiteljica.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
6. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 6. razred

6. razred
Gospodinjstvo
GOS
6. razred
Športna vzgoja
ŠVZ
6. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
6. razred
Zgodovina
ZGO
6. razred
6. razred
Naravoslovje
NAR
6. razred
Slovenščina
SLO
6. razred
Geografija
GEO
6. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh