Yuno - tvoja šola
Matematika
V 8. razredu je na portalu YUNO pri predmetu matematika vsebine pripravila gospa Viktorija Capuder, profesorica matematike in fizike.
Vstop v učilnico
47 video razlag 47 zapiskov 47 vaj 47 rešitev
Predmet matematika je razdeljen na 1 vsebinski sklop:
 • Aritmetika in algebra

Na voljo je 47 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Vstopi v učilnico in začni z učenjem! 

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo matematike v 8. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Aritmetika in algebra
 • Deljenje celih števil

  V tej lekciji ti predstavim deljenje celih števil in kako predznaki števil vplivajo na količnik.

 • Kvadratni koren produkta in količnika

  V tej lekciji spoznamo kvadratni koren, obratno operacijo kvadriranja. Pogledamo in naučimo pa se tudi pravil za uporabo kvadratnega korena pri produktu in količniku.

 • Izrazi s spremenljivko in njegova vrednost

  Začenjamo novo poglavje in posvetili se bomo izrazom s spremenljivkami. V tej lekciji se naučimo/ponovimo izračunati vrednost izraza.

 • Seštevanje celih števil

  V novem poglavju se bomo posvetili računskim operacijam v različnih množicah. Tokrat se bomo najprej posvetili seštevanju in odštevanju celih števil.

 • Enačba in njena rešitev

  V tokratni lekciji si bomo pogledali nove oblike izrazov in sicer enačbe. Naučili se bomo kako so sestavljene enačbe in kaj so njene rešitve.

 • Absolutna vrednost racionalnega števila

  V tej lekciji ti predstavim absolutno vrednost števila.

 • Obratna vrednost racionalnega števila

  V tej lekciji ti predstavim obratno vrednost števila. Pomagam ti razumeti, kako je določimo in naredili nekaj primerov.

 • Nasprotna vrednost racionalnega števila

  V tej lekciji ti predstavim nasprotno vrednost števila. Pomagam ti razumeti, kako določiti nasprotno vrednost, ko imamo dano neko število.

 • Primerjanje in urejanje racionalnih števil po velikosti

  Zdaj, ko poznamo že tri množice števil, je potrebno dobro razumeti odnose med njimi. V tej lekciji ti predstavim, kako uvrščati števila v množice, jih primerjati med seboj.

 • Seštevanje in odštevanje racionalnih števil

  V tokratni lekciji ti predstavim postopek seštevanja in odštevanja racionalnih števil.

 • Izrazi s celimi števili

  V tej lekciji ti predstavim, kako rešujemo računske izraze s celimi števili. Ponovimo tudi vrstni red reševanja računskih operacij.

 • Potenciranje produkta in količnika

  Pogledali bomo, kako poteka potenciranje produkta in količnika. Za zaključek pa si bomo pogledali potenciranje ulomka (druga oblika zapisa produkta).

 • Potenciranje potence

  V tej lekciji bomo k znanju o množenju in deljenju potenc z enako osnovo dodali operacijo potenciranje potence.

 • Množenje in deljenje potenc z enako osnovo

  V tej lekciji se bomo naučila pravila za množenje in deljenje potenc, ko je osnova enaka in stopnja oziroma eksponent različen.

 • Izrazi s potencami

  V tej lekciji bomo združili osvojeno znanje s potencami in naučili računati izraze, ko so vsebovane potence.

 • Kvadratni koren racionalnega števila

  V tokratni lekciji se bomo naučili obratne operacije kvadriranja in to je kvadratni koren.

 • Izrazi s kvadrati števil

  V tokratni lekciji že osvojeno znanje uporabimo pri reševanju izrazov, ki vsebujejo kvadrate števil.

 • Delno korenjenje

  Kadar pod korenom nastopa število, ki ni popoln kvadrat, ga ne moremo koreniti v celoti. V tokratni lekciji se naučimo postopka, kako lahko koren zmanjšamo kljub temu, da pod korenom ni popolnega kvadrata.

 • Množica realnih števil

  Poleg množice naravnih, celih in racionalnih števil v tokratni lekciji spoznamo še množico realnih števil.

 • Racionalizacija imenovalca

  Naučili se bomo postopka, kako se znebiti korena v imenovalcu, temu rečemo racionalizacija imenovalca.

 • Računanje izrazov s koreni

  V zaključku našega poglavja se posvetimo reševanju izrazov, ko so v njih vsebovani koreni.

 • Poimenovanje izraza

  V tokratni lekciji se posvetimo poimenovanju izrazov.

 • Seštevanje in odštevanje veččlenikov

  Posvetimo se veččlenikom in poglejmo, kdaj jih med seboj lahko seštevamo oziroma odštevamo.

 • Seštevanje in odštevanje podobnih enočlenikov

  Posvetimo se enočlenikom in poglejmo, kdaj jih med seboj lahko seštevamo oziroma odštevamo.

 • Množenje veččlenika z enočlenikom

  Ko imamo več različnih členov v izrazu povezane z znakom seštevanje ali odštevanja, govorimo o veččlenikih. Poleg že spoznane računske operacije seštevanja/odštevanja lahko člene med seboj tudi množimo.

 • Izpostavljanje skupnega faktorja

  Po seštevanju in množenju veččlenikov se tokrat posvetimo izpostavljanju skupnega faktorja.

 • Prištevanje in odštevanje vsote ali razlike števil

  V tej lekciji ti predstavim nekaj primerov daljših izrazov z uporabo znanja seštevanja/odštevanja celih števil.

 • Množenje celih števil

  Do sedaj smo se naučili seštevanja in odštevanja celih števil. V tej lekciji ti predstavim še množenje celih števil in kako predznaki števil vplivajo na produkt.

 • Številski izrazi s seštevanjem in odštevanjem racionalnih števil

  V tej lekciji ti predstavim potek reševanja številskih izrazov seštevanja in odštevanja racionalnih števil.

 • Množenje racionalnih števil

  V tej lekciji ti predstavim množenje racionalnih števil.

 • Uporaba celih števil pri računanju sprememb količin

  V tej lekciji nadaljujemo z obravnavo celih števil. Predstavim ti rabo celih števil pri računanju sprememb količin in pomagam razumeti, kako jih razvrščamo po velikosti.

 • Deljenje racionalnih števil

  V tej lekciji ti predstavim deljenje racionalnih števil.

 • Kvadriranje racionalnih števil

  V tej lekciji se naučimo kvadrirati racionalna števila. Pogledamo si, kako kvadrat števila vpliva na decimalna števila in števila, končana z 0.

 • Odštevanje celih števil

  V novem poglavju se bomo posvetili računskim operacijam v različnih množicah. Tokrat se bomo najprej posvetili seštevanju in odštevanju celih števil.

 • Ponazoritev množice rešitev neenačbe

  Naučili smo se, kako se obravnava neenačbe in poišče množico rešitev za neenačbe. V tokratni lekciji pa si bomo pogledali še, kako lahko množico rešitev tudi ponazorimo. To nam bo pomagalo razumeti razliko v rešitvi neenačbe glede na množico števil, v kateri se neenačbo obravnava.

 • Besedilne naloge z neenačbami

  V tokratnem poglavju bomo reševali besedilne naloge iz katerih je potrebno za rešitev pravilno oblikovati neenačbo in jo rešiti.

 • Enočlenik in množenje enočlenikov

  Posvetimo se enočlenikom in kako poteka njihovo množenje.

 • Reševanje enačb s preglednico in diagramom

  V tokratnem poglavju se bomo posvetili reševanju enačb na dva načina. Naučili se bomo reševati enačbe s preglednico in diagramom.

 • Ekvivalentne enačbe in identična enačba - identiteta

  V tokratni lekciji se bomo ukvarjali s primerjavo enačb med seboj in ugotavljanjem kdaj sta enačbi ekvivalentni ali kdaj je enačba identična/identiteta.

 • Besedilne naloge z enačbami

  V tokratnem poglavju bomo reševali besedilne naloge iz katerih je potrebno za rešitev pravilno oblikovati enačbo in jo rešiti.

 • Neenačba in množica rešitev

  Poleg enačb, ko ima neznanka točno določeno vrednost se v tej lekciji naučimo še iskanje vrednost oziroma množico rešitev v neenačbah. 

 • Premo sorazmerni količini in graf premega sorazmerja

  V tokratni lekciji spoznamo premo sorazmerni količini. Naučimo se kako premo sorazmerni količini prikažemo na grafu.

 • Koordinatni sistem

  S tokratno lekcijo pričenjamo uvod v novo poglavje, funkcije. V poglavju spoznamo koordinatni sistem, sestavo in njegovo delovanje.

 • Množica celih števil

  V prvi lekciji osmega razreda ti predstavim cela števila. Pomagam ti razumeti, kako cela števila uvrstiti na številsko premico.

 • Množica racionalnih števil
  V tej lekciji ti predstavim naslednjo v množici celih števil, množico racionalnih števil. Pomagam ti razumeti lastnosti števil v množici in kako jih razvrstiš po velikosti.
 • Izrazi z racionalnimi števili

  V tej lekciji ti predstavim reševanje izrazov z racionalnimi števili. Ponovimo tudi vrstni red reševanja računskih operacij.

 • Potenca

  V novem poglavju se bomo spoznali dve novi računski operaciji. V tej lekciji bomo spoznali potenco, kako je sestavljena in kako poteka potenciranje.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Viktorija Capuder, profesorica matematike in fizike.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
8. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 8. razred

8. razred
Geografija
GEO
8. razred
Športna vzgoja
ŠPO
8. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
8. razred
Glasbena umetnost
GUM
8. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DKE
8. razred
Fizika
FIZ
8. razred
Biologija
BIO
8. razred
Kemija
KEM
8. razred
Slovenščina
SLO
8. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh